Regulamin Rozliczeń
Transakcji
(obrót niezorganizowany)

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
W dniu 1 stycznia 2024 roku weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października 2023 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 27/606/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.

Przyjęte zmiany w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), dotyczyły opłaty w zakresie zarządzania i administrowania środkami wnoszonymi przez uczestników rozliczających w ramach depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC.

Zmiany polegały na wprowadzeniu:
 1. w przypadku opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC oraz środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających - obniżenia wysokości opłaty zmiennej z 20% na 18% wypracowanych na rzecz uczestników pożytków z zarządzania zabezpieczeniami;
 2. w przypadku opłaty naliczanej od środków pieniężnych wniesionych w euro:
 • jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest dodatnia albo wynosi zero – uczestnicy będą wnosili opłaty stanowiące równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, stawki w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota opłaty nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy;
 • jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest ujemna – opłata w Tabeli Opłat bez zmian.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2021 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 50/533/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

Przyjęte zmiany nastąpiły w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i dotyczyły opłat z tytułu zarządzania i administrowania środkami wnoszonymi przez uczestników rozliczających w ramach depozytów zabezpieczających oraz wpłat do właściwych funduszy. Przedmiotowa zmiana miała na celu wprowadzenie takiej konstrukcji opłaty, która stanie się uniwersalna bez względu na sytuację makroekonomiczną i poziom stóp procentowych. W związku z tym konstrukcja i wysokość opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających została zmodyfikowana w ten sposób, że składa się z części stałej naliczanej od wartości złożonych zabezpieczeń w środkach pieniężnych, będącej wynikiem iloczynu 0,07% (jest to obniżka z poziomu 0,1% kwartalnie) i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, a także z części zmiennej w wysokości 20% wypracowanych na rzecz uczestników pożytków z zarządzania zabezpieczeniami. Z kolei w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, nastąpiło obniżenie stawki opłaty z 0,1% na 0,07% kwartalnie.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (ppkt 5.1 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 11/494/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., zmieniona uchwałą nr 31/514/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Obniżka opłat za uczestnictwo w typie uczestnictwa „uczestnik nierozliczający”. Opłata ta za rok 2021 wynosiła 5000 zł, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło w pierwszym półroczu 2021 roku - opłata za ten rok pobierana była w pełnej wysokości obniżonej stawki (5000 zł), a jeśli w drugim półroczu 2021 roku - opłata ta była pobierana w ½ wysokości obniżonej stawki (2500 zł). (pkt 1.2 Tabeli Opłat)
Uchwała nr 13/496/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających. (ppkt 5.2 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 33/516/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających. (ppkt 5.2 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 28/436/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

W dniu 1 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 października 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 8/416/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r. (z późn. jej zm. dokonanymi uchwałą Nr 54/462/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r.), które miały na celu:

 • wprowadzenie do regulacji dodatkowego sposobu komunikacji elektronicznej (system GUI), który będzie miał na celu nie tylko zapewnienie uczestnikowi dodatkowego dostępu do systemu rozliczeń, ale również będzie umożliwiał składanie w formie elektronicznej określonych w ramach tego systemu informacji i oświadczeń, o których mowa w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie, w szczególności takich, jak dyspozycje otwarcia i zamknięcia kont rozliczeniowych, dyspozycje dotyczące zabezpieczeń oraz docelowo dyspozycje dotyczące transferów pozycji. System GUI w proponowanej formie (tj. zawierający powyższe funkcjonalności) zostanie uruchomiony wraz z wejściem w życie nowego porozumienia regulującego zasady funkcjonowania tego systemu. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie przekazana z niezbędnym wyprzedzeniem w odrębnym komunikacie. System SWI będzie nadal funkcjonował jako system obowiązkowy do komunikacji z uczestnikami, natomiast system GUI, zawierający funkcjonalności określone w regulacjach KDPW_CCP, będzie opcjonalny. System GUI w proponowanej formie będzie obsługiwany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
 • wprowadzenie zapisów regulujących zasady komunikacji w sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wystąpienia awarii, bądź innych istotnych zagrożeń, jak na przykład obecne zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym dopuszczalne będzie odstępstwo w takich sytuacjach od formy wymaganej w określonych przepisach Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie dla dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, które będzie mogło jednak nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą KDPW_CCP i uczestnika. Zarząd KDPW_CCP S.A. będzie też mógł w drodze uchwały określić przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI, systemu GUI lub w formie pisemnej;
 • wprowadzenie zapisów zapewniających możliwość wykorzystania w procesie obsługi niewypłacalności podmiotu, będącego uczestnikiem rozliczającym więcej niż jednego systemu rozliczeń organizowanego przez KDPW_CCP, nadwyżek, które:
  • pozostały po rozliczeniu jego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w innym systemie organizowanym przez KDPW_CCP,
  • stanowią jego środki własne, oraz
  • zostały przez niego wcześniej wniesione w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich transakcji rozliczanych przez tego uczestnika lub transakcji zawartych i rozliczanych na jego własny rachunek. W takim przypadku KDPW_CCP powinien, zgodnie z zaleceniem ESMA, bez przeszkód wykonać zobowiązania wynikające z rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu również w/w środków własnych uczestnika, a nie dokonywać ich zwrotu i wykorzystywać wpłaty pozostałych uczestników, które zostały przez nich wniesione do danego funduszu. Dlatego też zasadne jest, aby środki te stanowiły środki każdego z systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji. W tym celu nadwyżki te z dniem ich wniesienia na właściwy rachunek prowadzony na rzecz KDPW_CCP będą stanowiły jednocześnie zabezpieczenie finansowe wniesione do każdego z systemów tytułem depozytu wstępnego;
 • wprowadzenie innych zmian mających w szczególności charakter porządkowy.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 czerwca 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 26/434/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i dotyczą:

 • w przypadku opłaty z tytułu zarządzania i administrowania środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami pieniężnymi wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro), zmiany progu minimalnego dla tej opłaty,
 • w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, obniżenia stawki opłaty z 0,2% na 0,1% kwartalnie przy jednoczesnej rezygnacji z maksymalnych oraz minimalnych ograniczeń kwotowych,

Jednocześnie, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 r. uchwałą nr 28/436/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dniem wejścia w życie zmian Tabeli Opłat, w brzmieniu określonym w uchwale Nr 26/434/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, o której mowa w ppkt 5.2. Tabeli Opłat, w ten sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w wysokości 100% tego przychodu.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (pkt 5.1. Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
Uchwała nr 4/351/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 49/396/19 z dnia 23 września 2019 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR (pkt 2.1. Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
Uchwała nr 5/352/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 56/403/19 z dnia 23 września 2019 r.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 43/345/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 38/385/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 47/394/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.

W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) następuje:

 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu zabezpieczającego OTC zarządzanego przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszu,
 • dostosowanie wysokości pierwszej (wstępnej) wpłaty do funduszu,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami.