Rozliczenia transakcji zawartych na platformie TBSP - KDPW_CCP

Rozliczenia transakcji zawartych na platformie TBSP

Oferujemy usługę rozliczania transakcji z platformy transakcyjnej Treasury BondSpot Poland prowadzonego przez BondSpot S.A. z rozrachunkiem w KDPW. Do systemu KDPW_CCP w ramach rozliczeń obrotu zorganizowanego przyjmowane są transakcje repo i outright.

WAŻNE! Zwolnienie z podatku bankowego dla transakcji repo zawartych na TBSP i rozliczonych przez KDPW_CCP.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy
o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające zasadę obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji repo, której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe, a drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 
  • transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu,
  • transakcja podlega rozliczeniu przez KDPW_CCP.