10 Stycznia 2023

Zwolnienie z podatku bankowego dla transakcji repo zawartych na TBSP i rozliczonych przez KDPW_CCP

Zwolnienie z podatku bankowego dla transakcji repo zawartych na TBSP i rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające zasadę obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji repo, której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe, a drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu,
  • transakcja podlega rozliczeniu przez KDPW_CCP.