Kalkulator <br />depozytów SPAN® - KDPW_CCP

Kalkulator
depozytów SPAN®

WAŻNE! Z dniem 7 listopada br. KDPW_CCP S.A. zaprzestaje udostępniania poprzez swoją stronę internetową kalkulatora depozytów SPAN® w dotychczasowej postaci. Zmodernizowany kalkulator SPAN® zostaje przeniesiony do aplikacji GUI i będzie dostępny jedynie dla uczestników KDPW_CCP w ramach Podstawowych usług KDPW_CCP. Dostęp będzie odbywał się przy wykorzystaniu bezpiecznej technologii oraz na zasadach określonych w Porozumieniu w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem aplikacji GUI, które jest zawierane przez KDPW_CCP S.A. z każdym z uczestników. Użytkownicy reprezentujący uczestników, którzy przystąpili już do tego porozumienia, otrzymają automatycznie dostęp do aplikacji kalkulator SPAN®. W przypadku braku dostępu do aplikacji GUI przez osoby reprezentujące uczestników, należy dokonać stosownej rejestracji poprzez ikonę LOGOWANIE

Kalkulator SPAN®:
  • jest udostępnianym przez KDPW_CCP S.A. narzędziem umożliwiającym instytucjom finansowym posiadającym status uczestnika rozliczającego uzyskanie przykładowej informacji na temat  hipotetycznej wartości depozytu zabezpieczającego obliczonego zgodnie ze stosowaną przez KDPW_CCP S.A. metodyką SPAN® i obowiązującymi na dany dzień parametrami ryzyka, będącego częścią depozytu zabezpieczającego wymaganego przez KDPW_CCP S.A., przy czym są to informacje wyłącznie do użytku wewnętrznego związanego z obsługą systemu rozliczeń;
  • nie uwzględnia w zwracanych wynikach obliczeń wartości depozytów odpowiadającej wszystkim komponentom wymaganego depozytu zabezpieczającego dla zadanej pozycji, w tym:  depozytu zabezpieczającego ryzyko płynności i koncentracji oraz ryzyko korelacji, które mogą, ale nie muszą w istotny sposób modyfikować jego wartość. Depozyty te wymagają uwzględnienia dodatkowego ryzyka związanego z utrzymywaniem pozycji o określonej wielkości przez danego uczestnika rozliczającego i w danym instrumencie finansowym, w związku z bieżącymi warunkami rynkowymi;
  • wykorzystuje metodologię, której KDPW_CCP S.A. nie jest właścicielem (zob.: SPAN - wyznaczanie depozytów zabezpieczających - KDPW_CCP (kdpwccp.pl), ale Chicago Mercantile Exchange. SPAN® jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Chicago Mercantile Exchange, który może być wykorzystany na licencji udzielanej przez ten podmiot. Chicago Mercantile Exchange nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem ze SPAN® przez jakąkolwiek osobę lub podmiot trzeci. KDPW_CCP S.A. korzysta z tej metodologii na licencji udzielonej w związku z umową zawartą przez KDPW S.A. z Chicago Mercantile Exchange.  W związku z tym korzystanie ze SPAN® nie oznacza udzielenia jakichkolwiek praw osobie będącej użytkownikiem strony internetowej ani przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Informacje uzyskane za pomocą kalkulatora SPAN® mają wyłącznie charakter poglądowy i nie powinny stanowić podstawy do dokonywania jakichkolwiek działań lub zaniechań w jakimkolwiek  dowolnym celu. Pomimo, że KDPW_CCP S.A. dokłada starań, aby zapewnić aktualność i poprawność poglądowych informacji uzyskanych z wykorzystaniem kalkulatora SPAN®, nie udziela żadnych zapewnień, także w sposób dorozumiany, co do kompletności, precyzji, rzetelności, przydatności bądź dostępności w odniesieniu do tych informacji oraz tego kalkulatora.
KDPW_CCP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie bądź wtórne, ani za żadne straty lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pomocą kalkulatora SPAN®  lub w związku z wykorzystaniem kalkulatora SPAN® (w tym w związku z brakiem jego dostępności). KDPW_CCP S.A. dokłada starań w celu zapewnienia dostępności i sprawnego działania kalkulatora SPAN®, ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. W związku z tym wykorzystanie kalkulatora SPAN® (w tym metodologii w nim zawartej) lub informacji na jego podstawie następuje na wyłączne ryzyko osoby będącej użytkownikiem witryny internetowej.