SPAN - wyznaczanie depozytów zabezpieczających - KDPW_CCP

SPAN - wyznaczanie depozytów zabezpieczających

KDPW_CCP wykorzystuje metodykę SPAN do obliczenia wartości wymaganych depozytów zabezpieczających na pozycje uczestnika rozliczającego wynikające z transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym.

SPAN® (The Standard Portfolio Analysis Of Risk) - metodyka szacowania ryzyka i obliczeń depozytów zabezpieczających dla pozycji rynku terminowego i kasowego. Zaprojektowana i wdrożona przez Chicago Mercantile Exchange (CME) w 1988 była pierwszą portfelową metodyką obliczeń depozytów zabezpieczających. Metodyka ta, w sposób ciągły wzbogacana, może obsłużyć szeroki wachlarz produktów zarówno z rynku terminowego, jak i kasowego. Wraz z metodyką dostępna jest rodzina produktów IT: PC-SPAN, SPAN Risk Manager oraz SPAN Risk Manager Clearing.

Sposób w jaki biuro maklerskie może zastosować metodykę SPAN® do obliczeń depozytów zabezpieczających dla swoich klientów
W celu wykorzystania metodyki SPAN® biura maklerskie mają możliwość:
 
  • zakupu i wykorzystania aplikacji PC-SPAN, PC_SPAN-RM i zintegrowania ich z systemem wewnętrznym biura;
  • zbudowania własnego oprogramowania w oparciu o licencję metodyki SPAN®
  • zlecenia obliczeń depozytów wyspecjalizowanej firmie.
Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji PC-SPAN® i możliwości jej zakupu można uzyskać na stronie CME SPAN Methodology Overview.
Część oprogramowania jest wersjami bezpłatnymi. Wymagana jest rejestracja w serwisie.
 
Konfiguracja i obliczenia depozytów przy wykorzystaniu aplikacji PC-SPAN® (skrócona instrukcja)
  • Po instalacji aplikacji PC-SPAN należy ją wstępnie skonfigurować. W menu górnym Tools/Preferences/Calculation Parameters/Currency “Native currency” i “Conversion currency” przestawić na PLN.
  • Pobrać plik RP (RPNJE.ZRS lub RPNJI.ZRS) z dostępnego źródła (ESDI, www, FTP).
  • Wczytać plik RP (File/Load z górnego menu, przycisk strzałki). Na ścieżce pliku nie może być spacji.
  • Utworzyć portfel (File/New Portfolio, przycisk N). Wpisać nazwę dla Clearing Firm. Wprowadzić pozycje w Positions, sprzedaż z minusem.
  • Obliczyć depozyt (File/Calculate Portfolio Requirements, przycisk +/-).
Automatyzacja obliczeń depozytów przy wykorzystaniu aplikacji PC-SPAN®
Proces obliczeń depozytów z wykorzystaniem aplikacji SPAN® można w pełni zautomatyzować. W tym celu można wykorzystać przetwarzanie zbiorów wsadowych SPAN® w oparciu o przygotowany program sterujący SCRIPT FILE lub zbudować program odwołujący się do biblioteki API. Aplikacja PC-SPAN® wymaga zasilenia plikami z danymi (RISK PARAMETERS FILE i POSITION FILE). KDPW_CCP udostępnia plik RISK PARAMETERS FILE zawierający charakterystyki rozliczanych instrumentów, ich ceny i parametry ryzyka. Ze swojej strony uczestnik musi przygotować zbiór POSITION FILE przekazujący aplikacji PC-SPAN® dane o pozycjach zarejestrowanych w portfelu. W celu umożliwienia translacji instrumentów na format pliku POSITION FILE rozpoznawalny przez aplikację PC-SPAN KDPW_CCP udostępnia plik LQF, który zawiera informacje do dokonania niezbędnego mapowania instrumentów. Po zainicjowaniu obliczeń depozytów w aplikacji PC-SPAN wyniki mogą zostać zapisane do pliku RISK REPORT FILE (plik XML), skąd mogą zostać odczytane w celu przeniesienia do systemu wewnętrznego biura.
 
Założenia KDPW_CCP przy wyznaczaniu parametrów ryzyka modelu SPAN®
Parametr Wartość parametru
Poziom ufności  99% za wyjątkiem parametru VSR, parametrów dla klas instrumentów dłużnych oraz klas instrumentów z historią notowań krótszą niż ustalone okno obserwacji, dla których stosuje się poziom 99,5% 
Okres likwidacji pozycji  2 dni – dla instrumentów kasowych należących do 1 i 2 klasy płynności, instrumentów dłużnych oraz instrumentów pochodnych 
3 dni – dla instrumentów kasowych należących do pozostałych klas płynności 
Okno obserwacji  10 lat 
Wygaszanie  brak (obserwacje historyczne mają jednakową wagę) 
Kompensacja  Ograniczona zgodnie z art. 27 ust. 4 Rozporządzenia (UE) nr 153/2013 na etapie wyznaczania parametrów ryzyka specyficznego i kredytu międzyklasowego dla klas płynności oraz kredytu za spread międzyklasowy dla instrumentów pochodnych na indeks 

Parametry ryzyka wyznaczamy na podstawie analizy jednodniowych zmian odpowiednich danych/parametrów rynkowych skalowanych pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji. Celem ograniczenia procykliczności depozytów zabezpieczających stosujemy podejście wskazane w art. 28 ust 1c) Rozporządzenia (UE) nr 153/2013 i wyznaczamy depozyty zabezpieczające w oparciu o 10-letni okres retrospekcji. 
 
Stosowny zbiór parametrów ryzyka udostępniamy co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru. 
 
Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
Struktura komunikatuNazwa plikuOpisKomunikaty o aktualnych parametrach ryzyka *
rrmmddKM.ZRSKM.ZRSInformacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN
rrmmddRPNJx_ZRSRPNJx_ZRSInformacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day) - RISK PARAMETERS FILE
rrmmddRPNJx_ZRSRPNJx_ZRSInformacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE

* Data aktualizacji: 2024-06-21

Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
Struktura komunikatuNazwa plikuOpisPDFKomunikaty o aktualnych parametrach ryzyka *
rrmmddLQ.ZRSrrmmddLQ.ZRSPlik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN
PosFilePosFilePOSITION FILE
Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf

* Data aktualizacji: 2024-06-21