Zostań naszym uczestnikiem - KDPW_CCP

Zostań naszym uczestnikiem

KDPW_CCP to autoryzowana izba rozliczeniowa działająca zgodnie z zezwoleniem na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, udzielonym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Świadczymy usługę rozliczania transakcji z rynku giełdowego i ASO, zapewniając najwyższy poziom usług zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr - 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz uzupełniającego go rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013.

Bezpieczeństwo rozliczanych transakcji zapewniają również kapitały własne KDPW_CCP, które mogą zostać użyte w ramach systemu gwarantowania rozliczeń.

Zgodnie z treścią Reguły 18 (Principle 18: Access and participation requirements) zawartej w CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures (April 2012), w KDPW_CCP obowiązują obiektywne i publicznie dostępne kryteria uczestnictwa oparte na analizie ryzyka, które umożliwiają niedyskryminacyjny i szeroki dostęp do świadczonych przez tę izbę usług. Jednocześnie KDPW_CCP stawia odpowiednie wymogi dotyczące uczestnictwa, które gwarantują bezpieczeństwo i wydajność prowadzonej przez niego działalności, jak również rynków, które obsługuje.

Więcej informacji
o uczestnictwie