Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opis systemu gwarantowania rozliczeń transakcji

Zarządzanie ryzykiem w KDPW_CCP oparte zostało na międzynarodowych standardach i rozwiązaniach stosowanych na największych rynkach finansowych świata, w szczególności poprzez zastosowanie metody SPAN® dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metody symulacji historycznej Value at Risk dla transakcji OTC.
System gwarantowania rozliczeń i stosowane procedury poddawane są codziennym walidacjom spełniającym rygorystyczne normy narzucone przez regulatorów.

Zasoby systemu gwarantowania rozliczeń
 1. Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników
  Uczestnicy KDPW_CCP zobowiązani są spełnić wymogi finansowe (m.in. mieć odpowiednio wysoki kapitał własny) i ostrożnościowe, a także regularnie przekazywać KDPW_CCP określone w Regulaminie informacje finansowe i codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi. więcej
 2. Depozyty zabezpieczające
  Depozyty zabezpieczające służą zabezpieczeniu ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji uczestnika, który za ich rozliczenie odpowiada i są wnoszone indywidualnie przez uczestników rozliczających.
  więcej
 3. Fundusze (rozliczeniowy/zabezpieczające)
  Fundusz stanowią środki finansowe utrzymywane w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z niewypłacalności największego uczestnika KDPW_CCP lub uczestników drugiego i trzeciego co do wielkości, jeżeli łączna wartość ich ekspozycji na ryzyko jest wyższa. Środki wpłacane przez uczestników do funduszy stanowią współwłasność łączną uczestników. Fundusze są wykorzystywane na pokrycie strat wynikających z konieczności zamknięcia pozycji uczestnika niewypłacalnego w skrajnych warunkach rynkowych.
  więcej
 4. Kapitały własne izby rozliczeniowej, wynoszące 251,6 mln PLN (ok. 53,5 mln EUR).
  Kapitały własne KDPW_CCP utrzymywane są w celu pokrycia niewypłacalności dwóch największych uczestników rozliczających w skrajnych warunkach rynkowych. Dedykowana część kapitałów własnych (zasób celowy) zostaje użyta po wykorzystaniu wpłat niewypłacalnego uczestnika do funduszy.
  więcej 
 5. Pozostałe zasoby - po wykorzystaniu wszystkich zasobów systemu, włącznie z kapitałami własnymi do 110% wartości minimalnego wymaganego poziomu, KDPW_CCP może wezwać uczestników do dokonania wpłat dodatkowych do funduszy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości poprzedniej wpłaty.

Rodzaje środków wnoszonych z tytułu zabezpieczeń
Zabezpieczenia przyjmowane są do KDPW_CCP w postaci:
 • środków pieniężnych (PLN, EUR),
 • papierów wartościowych:
  • bonów i obligacji skarbowych będących w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20*,
  • dłużnych papierów wartościowych nominowanych w EUR, wyemitowanych przez państwa będące członkami Unii Europejskiej, inne niż Rzeczpospolita Polska**,
   o ile zostały wskazane na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
* Z dniem 3 lipca 2017 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 przestają być przedmiotem depozytów zabezpieczających na czas nieokreślony. Od tego momentu KDPW_CCP zaprzestaje wskazywania tych akcji na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Ponowne wskazanie przez KDPW_CCP akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na liście papierów wartościowych nastąpi w przypadku wyrażenia przez uczestników rozliczających zainteresowania tym rodzajem zabezpieczenia, przy uwzględnieniu wymogów określonych w wyżej wymienionym regulaminie.
** Możliwość wnoszenia jako zabezpieczenie papierów wartościowych nominowanych w EUR zostanie udostępniona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych wejdą w życie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy w tych papierach.
Limity koncentracji
Papiery wartościowe wnoszone przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego tytułem depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu rozliczeniowego, lub właściwego funduszu zabezpieczającego są uwzględniane przy ustalaniu wartości złożonych przez niego depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu rozliczeniowego, lub właściwego funduszu zabezpieczającego, o ile nie zostaną przekroczone ustalone przez KDPW_CCP wartości, zwane limitami koncentracji.
KDPW_CCP określa następujące rodzaje limitów koncentracji: 

Metody kalkulacji depozytów zabezpieczających
Zasady wyznaczania depozytów zabezpieczających opracowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz uzupełniającym Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych. Depozyty zabezpieczające obliczane są z wykorzystaniem modelu SPAN.
Ostatnia aktualizacja:24-03-2022 Do góry