Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Limity koncentracji pozycji

Zasady monitoringu limitów koncentracji pozycji w odniesieniu do pozycji w kontraktach terminowych oraz opcjach
Sposób prowadzenia obliczeń limitów koncentracji pozycji został opisany w Załączniku nr 7 do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP. Limity koncentracji pozycji ustalane odrębnie dla każdej klasy, typu oraz terminu wygasania/zapadalności instrumentów pochodnych określane są w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP i są publikowane na stronie internetowej. 
Uchwała nr 29/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia limitu koncentracji pozycji

W związku z pomiarem limitu koncentracji pozycji, KDPW_CCP przekazuje uczestnikom w cyklu dziennym komunikaty reda.con.003.01 z informacją o m.in. liczbie przekroczeń, bieżącym wykorzystaniu limitu koncentracji pozycji oraz NKK, dla których odnotowano przekroczenia (dokumentacja struktury komunikatu w zakładce Uczestnicy/Komunikaty kdpw_stream) 

W przypadku przekroczenia limitu koncentracji pozycji, KDPW_CCP może wezwać uczestnika rozliczającego do niezwłocznego zlikwidowania tego przekroczenia. W wezwaniu KDPW_CCP określa termin doprowadzenia do stanu poniżej obowiązującego limitu, który nie może być krótszy niż 5 dni. W przypadku utrzymywania się stanu przekroczenia limitu koncentracji pozycji po upływie tego terminu, KDPW_CCP może zamknąć część pozycji w instrumentach pochodnych, zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym, po wcześniejszym wezwaniu do ich zamknięcia uczestnika rozliczającego.

Przedziały koncentracji
KDPW_CCP ustala dla potrzeb monitoringu przedziały koncentracji. Wszystkim klasom, w których liczone są limity koncentracji, niezależnie od ustalonego limitu koncentracji, definiuje się następujące przedziały, w których zliczana jest liczba NKK o koncentracji znajdującej się w ustalonym zakresie:

Nr przedziału     zakres koncentracji 
  1.                           5% - 10%
  2.                          10%-15%
  3.                          15%-20%
  4.                          20% i więcej
        Ostatnia aktualizacja:08-08-2018 Do góry