Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Do zarządzania ryzykiem dla transakcji OTC KDPW_CCP stosuje zasady zgodne z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz w Regulacyjnych Standardach Technicznych ogłoszonych przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Zasoby systemu gwarantowania rozliczeń
 1. Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników
  Uczestnicy KDPW_CCP zobowiązani są spełnić wymogi finansowe (m.in. mieć odpowiednio wysoki kapitał własny) i ostrożnościowe, a także regularnie przekazywać KDPW_CCP określone w Regulaminie informacje finansowe i codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi.
 2. Depozyty zabezpieczające
  Depozyty zabezpieczające są głównym elementem systemu gwarantowania rozliczeń. Ich wartość dla każdego uczestnika izby rozliczeniowej liczona jest indywidualnie w oparciu o metodologię Value-at-Risk. Rolą depozytu jest pokrycie zmiany wartości rozliczeniowej w założonym horyzoncie czasu w wyniku wystąpienia niekorzystnej zmiany cen rynkowych. Depozyty mogą być wykorzystane wyłącznie w wypadku niewypłacalności tego uczestnika, który je wniósł. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest gwarancja nienaruszalności środków zgromadzonych przez dany podmiot w depozytach zabezpieczających.
  więcej - metoda wyznaczania depozytów zabezpieczających
 3. Fundusz zabezpieczający OTC
  W przypadku wyjątkowych zmian na rynku wartość środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających może okazać się niewystarczająca. To dodatkowe ryzyko, określane jako tzw. ryzyko niepokryte, jest zabezpieczone środkami zgromadzonymi w funduszu zabezpieczającym, a jego wartość wyznaczana jest odrębnie dla portfeli własnych uczestnika rozliczającego oraz portfeli klientów dla określonych przez KDPW_CCP scenariuszy warunków skrajnych. Ryzyko niepokryte w danym scenariuszu skrajnym stanowi różnicę pomiędzy hipotetyczną stratą na danym portfelu (obliczoną przez KDPW_CCP jako różnica pomiędzy wyceną tego portfela w danym scenariuszu skrajnym a wyceną tego portfela na koniec dnia funkcjonowania systemu rozliczeń) a wartością wymaganego właściwego depozytu zabezpieczającego, przy czym w przypadku portfeli klientów uczestnika rozliczającego ryzyko niepokryte ograniczone jest z dołu do zera.
 4. Kapitały własne izby rozliczeniowej, wynoszące 251,6 mln PLN (ok. 53,5 mln EUR).
  Kapitał własny izby rozliczeniowej jest kolejnym, istotnym elementem w systemie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym, podnoszącym bezpieczeństwo rozliczeń na rynku.
Limity koncentracji dla typów zabezpieczeń
Ostatnia aktualizacja: 25-11-2022 Do góry