Zarządzanie zabezpieczeniami - KDPW_CCP

Zarządzanie zabezpieczeniami

Prowadzimy system zabezpieczania płynności rozliczania transakcji przyjętych do rozliczenia, które zostały zawarte w obrocie zorganizowanym oraz niezorganizowanym, poprzez zapewnienie dostępności instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, objętych tymi systemami, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami usług KDPW_CCP.

Akceptowane środki pieniężne: PLN, EUR

Akceptowane papiery wartościowe wnoszone na zabezpieczenie:

  • obligacje skarbowe będące w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20*,
  • dłużne papiery wartościowe nominowane w EUR, wyemitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, inne niż Rzeczpospolita Polska**.

* Z dniem 3 lipca 2017 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 przestały być przedmiotem depozytów zabezpieczających na czas nieokreślony. Od tego momentu KDPW_CCP zaprzestało wskazywania tych akcji na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i § 79 ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Ponowne wskazanie przez KDPW_CCP akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na liście papierów wartościowych nastąpi w przypadku wyrażenia przez uczestników rozliczających zainteresowania tym rodzajem zabezpieczenia, przy uwzględnieniu wymogów określonych w wyżej wymienionym regulaminie.

** Możliwość wnoszenia jako zabezpieczenie papierów wartościowych nominowanych w EUR zostanie udostępniona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych wejdą w życie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy w tych papierach.