Zarządzanie ryzykiem - obrót niezorganizowany - KDPW_CCP

Zarządzanie ryzykiem - obrót niezorganizowany

Posiadamy solidne ramy kompleksowego zarządzania wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka, na które możemy być narażeni oraz działamy zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz uzupełniającego go rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013.