Sprawozdawczość
uczestników rozliczających
KDPW_CCP

KDPW_CCP wymaga przekazywania informacji finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, (dalej: Rozporządzenie CRR), a także standardami technicznymi do tego rozporządzenia. Natomiast w przypadku uczestników rozliczających KDPW_CCP, będących firmami inwestycyjnymi, na podstawie § 25 ust. 2 i 3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), stosuje się obecnie wymogi równoważne, do wymogów wynikających z Rozporządzenia CRR, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (dalej: Rozporządzenie IFR), a także standardy techniczne do tego rozporządzenia.

Podmiot z siedzibą w RP:

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna przekazuje:

Ia. Sprawozdania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) - jeżeli uczestnik rozliczający jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym

 • z załącznika I wzory 1 (I 01.00), 2,1 (I 02.01) i 2,2 (I 02.02) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym lub z załącznika III wzory 1 (I 01.01), 2,3 (I 02.03) i 2,4 (I 02.04) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu),
 • z załącznika VIII wzory 11,1 (I 11.01), 11,2 (I 11.02) i 11,3 (I 11.03) – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu).

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Ib. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.) - jeżeli uczestnik rozliczający jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym

 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

II. Miesięczne raporty finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określającymi zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania informacji dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art.70 ust.2 tej ustawy, i banki powiernicze - sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 139 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Termin dostarczania miesięcznych raportów finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

III. Kwartalne informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w § 139 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze - jeżeli uczestnik rozliczający jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym.

Termin dostarczania kwartalnych informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

IV. Półroczne sprawozdania finansowe- w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania półrocznego sprawozdania finansowego do KDPW_CCP: do 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego- zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r., nr 25, poz. 129, z późn.zm.).

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

V. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

VI. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Bank

Bank przekazuje:

I. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.)

 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym - kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym - kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.
Możliwe jest dostarczenie raportów w postaci zestawień tabelarycznych zgodnych z taksonomią NBP.

II. Informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego, w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej – formularz F 02.00 z pakietu sprawozdawczego FINREP JEDNOSTKOWY.

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

III. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

IV. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Podmiot z siedzibą poza RP: (w razie braku obowiązku jej ustanowienia, z centralą poza RP)

Działający za pośrednictwem oddziału

Podmiot z siedzibą poza RP działający za pośrednictwem oddziału przekazuje:

Ia. Sprawozdania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) - jeżeli uczestnik rozliczający jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym

 • z załącznika I wzory 1 (I 01.00), 2,1 (I 02.01) i 2,2 (I 02.02) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym lub z załącznika III wzory 1 (I 01.01), 2,3 (I 02.03) i 2,4 (I 02.04) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu),
 • z załącznika VIII wzory 11,1 (I 11.01), 11,2 (I 11.02) i 11,3 (I 11.03) – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu).

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Ib. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.)

 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 14 grudnia 2020 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.

Jeżeli podmiot, który ustanowił oddział w Polsce jest całkowicie lub częściowo zwolniony ze sporządzania do właściwego organu nadzorczego ww. raportów, KDPW_CCP oczekuje:

 • odpowiedniego pisemnego udokumentowania powyższego faktu;
 • przekazywania za podmiot konsolidujący podmiot, który ustanowił oddział powyżej wymienionych raportów.

II. Informacje finansowe zawierające rachunek zysków i strat w ujęciu skonsolidowanym sporządzane i przekazywane do właściwych władz nadzorujących, o ile podmiot nie jest obowiązany do przekazywania sprawozdań z tego zakresu określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 - jeżeli podmiot jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym.

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do właściwych władz nadzorujących.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

III. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

IV. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w oryginale w języku polskim lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi uczestnika przepisami prawa, składa się w tłumaczeniu na język polski lub na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika.

Dane wymagane od oddziału:

I. Informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego, w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej – formularz F 02.00 z pakietu sprawozdawczego FINREP JEDNOSTKOWY (o ile ciąży na oddziale obowiązek ich sporządzania).

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w ww. uchwale Zarządu NBP dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

II. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Działający bez pośrednictwa oddziału

Podmiot z siedzibą poza RP działający bez pośrednictwa oddziału przekazuje:

Ia. Sprawozdania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) - jeżeli uczestnik rozliczający jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym

 • z załącznika I wzory 1 (I 01.00), 2,1 (I 02.01) i 2,2 (I 02.02) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym lub z załącznika III wzory 1 (I 01.01), 2,3 (I 02.03) i 2,4 (I 02.04) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu),
 • z załącznika VIII wzory 11,1 (I 11.01), 11,2 (I 11.02) i 11,3 (I 11.03) – kwartalnie lub rocznie (w zależności od klasy podmiotu).

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Ib. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.)

 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.

II. Informacje finansowe zawierające rachunek zysków i strat w ujęciu skonsolidowanym - sporządzane i przekazywane do właściwych władz nadzorujących, o ile podmiot nie jest obowiązany do przekazywania sprawozdań z tego zakresu określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 - jeżeli podmiot jest obowiązany do ich przekazywania właściwym władzom nadzorującym.

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do właściwych władz nadzorujących.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

IV. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w oryginale w języku polskim lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi uczestnika przepisami prawa, składa się w tłumaczeniu na język polski lub na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika.

Obowiązujące uchwały:

Metody dostarczania do KDPW_CCP przez uczestników informacji finansowych oraz informacji o wartości ekspozycji względem innych kontrahentów centralnych:

 • za pośrednictwem systemu SWI;
 • pocztą elektroniczną na adres ccp@kdpw.pl z adresu wcześniej wskazanego w wykazie osób upoważnionych przez uczestnika do kontaktów z KDPW_CCP.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem systemu SWI lub poczty elektronicznej mogą zostać dodatkowo zaszyfrowane przez uczestnika przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP (Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny), a w przypadku jeśli zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powinny zostać oznaczone jako „informacja poufna” i zaszyfrowane.