Współpraca międzynarodowa - KDPW_CCP

Współpraca międzynarodowa

Przedstawiciele KDPW_CCP aktywnie uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych w ramach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, które konsultują i opiniują projekty aktów prawnych, rekomendują zmiany w praktykach rynkowych w obszarach rozliczeń i zarządzania ryzykiem oraz wypracowują standardy proponowane do wprowadzenia zarówno na europejskich, jak i światowych rynkach.