Więcej informacji o usłudze - KDPW_CCP

Więcej informacji o usłudze

Transakcje przyjmowane do rozliczenia przez KDPW_CCP z platformy transakcyjnej Treasury BondSpot Poland (TBSP):
 • repo,
 • outright.

Przyjmowane do KDPW_CCP transakcje podlegają monitoringowi zabezpieczenia, kontrolom formalnym i merytorycznym, nowacji, aktualizacji depozytów zabezpieczających i funduszu zabezpieczającego, obowiązkowi dostarczenia środków do rozrachunku, procedurom interwencyjnego odkupu i ew. wypłacie świadczenia stronie poszkodowanej (w tym także kary z tytułu dyscypliny rozrachunku). W przypadku transakcji repo możliwe jest również zgłaszanie do KDPW_CCP dyspozycji raportowana transakcji zgodnie z SFTR do KDPW_TR.

Przyjęcie transakcji do rozliczenia
KDPW_CCP przyjmuje transakcje do rozliczenia wg harmonogramu obrotu na rynku TBSP:
 
 • dla rynku kasowego - w godz. 9:00 – 17:00 (9:00 – 15:30 – dla transakcji z rozrachunkiem w dniu T+0),
 • dla rynku repo – w godz. 8:30 – 16:45 (8:30 – 14:50 – dla transakcji z rozrachunkiem w dniu T+0, możliwość zawarcia transakcji repo na TBSP jest możliwa do 14:15).
Monitoring transakcji intraday
W czasie rzeczywistym w trakcie trwania sesji transakcyjnej na TBSP KDPW_CCP prowadzi monitoring limitów transakcyjnych dla ASO GPW BondSpot. W ramach tej usługi KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym informacje o wniesionych zabezpieczeniach i wymaganych właściwych depozytach zabezpieczających oraz ich komponentach, limitach transakcyjnych uczestnika jak również limitach określonych na kontach jego klientów (jeżeli na ich konta zostanie ustanowiony limit depozytów zabezpieczających).

W procesie monitoringu sesji TBSP badane jest, czy bieżąca wartość zobowiązań wynikających z zawartych transakcji (ekspozycja), za których wykonanie odpowiadają poszczególni uczestnicy nie przekracza łącznej wartości wstępnego depozytu ASO oraz właściwego depozytu zabezpieczającego ASO wniesionych przez uczestnika. W przypadku, gdy wartość ta przekroczy limit transakcyjny uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wstępnego depozytu ASO lub właściwego depozytu zabezpieczającego ASO. Uczestnik jest informowany w sytuacji, gdy wartość limitu transakcyjnego przekroczy próg określony markerem (90%) wykorzystania limitu za pośrednictwem komunikatu xml colr.mrs.001.xx. Dodatkowo uczestnik za pomocą komunikatu colr.mrl.001.xx może w każdym momencie trwania sesji rozliczeniowej odpytać system KDPW_CCP o aktualny stopień wykorzystania limitu transakcyjnego oraz wartość wymaganych właściwych depozytów zabezpieczających.
Zabezpieczenia
W celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z przyjmowania do rozliczeń transakcji zawartych na platformie TBSP, KDPW_CCP wyznacza następujące składowe właściwego depozytu zabezpieczającego:
 
 • depozyt zabezpieczający SPAN
 • depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo
 • wyrównanie do rynku
 • depozyt zabezpieczający z tytułu ryzyka płynności i koncentracji.
Depozyty zabezpieczające wyznaczane są dla każdego konta rozliczeniowego/zagregowanego odrębnie. Właściwy depozyt zabezpieczający na poziomie uczestnika rozliczającego jest równy sumie właściwych depozytów zabezpieczających na poszczególnych kontach rozliczeniowych lub zagregowanych. Więcej informacji o zabezpieczeniach w zakładce Zarządzanie zabezpieczeniami
Regulacja płatności
Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających oraz funduszu zabezpieczającego odbywa się w dniu następnym podczas sesji płatniczej KDPW_CCP. Przelewy wynikające z kompensacji realizowane są poprzez rachunek w NBP wskazanego przez uczestnika rozliczającego banku płatnika. Konta płatników w NBP są obciążane lub uznawane na podstawie dyspozycji KDPW_CCP. Przelewy realizowane są w godz. 8:00 – 8:30.

Po aktualizacji stanów zabezpieczenia uczestnicy rozliczający otrzymują komunikaty statusowe colr.sm1.002.xx
Rozrachunek transakcji
Rozrachunek transakcji prowadzony jest w KDPW na podstawie zleceń rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP w dniu zawarcia transakcji (do rozrachunku w T+2). Zlecenia rozrachunku transakcji repo nie podlegają nettingowi w papierach wartościowych (są kierowane do rozrachunku brutto).
 
Obsługa zawieszeń
Dla transakcji z rynku kasowego

W przypadku utrzymującego się zawieszenia rozrachunku w terminie S+4 KDPW_CCP przystępuje do procedury obsługi zawieszenia, poprzez złożenie oferty nabycia brakujących papierów wartościowych na rynku BondSpot.
KDPW_CCP informuje uczestnika o realizacji odkupu przy wykorzystaniu komunikatu secl.009.001.xx - potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu papierów wartościowych.


Dla transakcji z rynku repo

Brak rozrachunku transakcji otwierającej - podejmowane są poniższe działania w zależności od długości transakcji repo:
 
 • Transakcje repo do 30 dni roboczych (data rozrachunku transakcji zamykającej przypada w ciągu 30 dni roboczych po dacie rozrachunku transakcji otwierającej). W przypadku braku rozrachunku transakcji otwierającej z powodu niedostarczenia SPW (przez stronę repo), KDPW_CCP oczekuje na rozrachunek transakcji przez określony regulaminem okres likwidacji zawieszenia przez uczestnika (okres przedłużenia, 7 dni roboczych) lub do ustalonego dnia rozrachunku transakcji zamykającej, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Jeżeli w okresie tym uczestnik naruszający nie dostarczy SPW, następuje skrócenie terminu rozrachunku transakcji zamykającej, KDPW_CCP obciąży stronę repo kwotą odsetek repo za okres zawieszenia lub kwotą odsetek wynikających z transakcji, odpowiednio, i uzna niniejszą kwotą stronę reverse repo. W przypadku, gdy dla transakcji repo ustalono ujemną stopę repo, odsetki repo nie będą rozliczane. Na żądanie strony reverse repo w okresie zawieszenia rozrachunku (o ile strona naruszająca nie złoży sprzeciwu) KDPW_CCP może dokonać skrócenia terminu rozrachunku transakcji zamykającej, obciążyć stronę repo kwotą odsetek repo za okres zawieszenia i uznać niniejszą kwotą stronę reverse repo. Odsetki repo nie będą rozliczane w przypadku ujemnej stopy repo. W sytuacji, gdy rozrachunek transakcji otwierającej nie zostanie wykonany w terminie i pokryje się z datą rozrachunku transakcji zamykającej, KDPW_CCP dzień przed planowaną datą rozrachunku transakcji zamykającej dokona odrzucenia zlecenia rozrachunku z KDPW. Następnie wyliczy kwotę rekompensaty z datą realizacji na dzień następny, jeżeli wartość ta będzie dodatnia.
 • Transakcje repo dłuższe niż 30 dni roboczych. W przypadku braku rozrachunku transakcji otwierającej z powodu niedostarczenia SPW (przez stronę repo), KDPW_CCP oczekuje na rozrachunek transakcji przez określony regulaminem okres likwidacji zawieszenia przez uczestnika (okres przedłużenia, 7 dni roboczych), a następnie podejmuje próbę odkupu SPW celem likwidacji zawieszenia (okres dostawy, 7 dni roboczych). Jeżeli KDPW_CCP zakupi papiery wartościowe (buy-in) i ich cena nabycia będzie wyższa od ceny wynikającej z transakcji, której rozrachunek został zawieszony, KDPW_CCP pobierze tę różnicę od uczestnika naruszającego. W przeciwnym przypadku, tj. jeżeli cena nabycia papierów wartościowych będzie niższa od ceny wynikającej z transakcji, której rozrachunek został zawieszony, KDPW_CCP przekaże tę różnicę uczestnikowi dotkniętemu naruszeniem (stronie reverse repo). Jeżeli nie uda się przeprowadzić zakupu na otwartym rynku w okresie dostawy, uczestnik dotknięty naruszeniem będzie mógł wystąpić do KDPW_CCP z wnioskiem o odroczenie przeprowadzenia zakupu na otwartym rynku o kolejne 7 dni roboczych (okres odroczenia). Jeżeli tego nie zrobi lub nie uda się zakupić papierów w okresie odroczenia, nastąpi skrócenie terminu rozrachunku transakcji zamykającej, KDPW_CCP obciąży uczestnika naruszającego (stronę repo) kwotą odsetek repo za okres zawieszenia i uzna niniejszą kwotą uczestnika dotkniętego naruszeniem (reverse repo). Odsetki repo nie będą rozliczane w przypadku ujemnej stopy repo.
Brak rozrachunku transakcji zamykającej - w tym przypadku KDPW_CCP oczekuje na rozrachunek transakcji przez określony regulaminem okres likwidacji zawieszenia przez uczestnika (okres przedłużenia, 7 dni roboczych), a następnie podejmuje próbę odkupu SPW celem likwidacji zawieszenia (okres dostawy, 7 dni roboczych). Jeżeli KDPW_CCP zakupi papiery wartościowe (buy-in) i ich cena nabycia będzie wyższa od kwoty odkupu z transakcji zamykającej, której rozrachunek został zawieszony, KDPW_CCP pobierze tę różnicę od uczestnika naruszającego. W przeciwnym przypadku, tj. jeżeli cena nabycia papierów wartościowych będzie niższa od kwoty odkupu z transakcji zamykającej, której rozrachunek został zawieszony, KDPW_CCP przekaże tę różnicę uczestnikowi dotkniętemu naruszeniem (stronie repo). Jeżeli próba zakupu papierów zakończy się niepowodzeniem i uczestnik dotknięty naruszeniem nie wystąpi do KDPW_CCP z wnioskiem o odroczenie przeprowadzenia zakupu na otwartym rynku o kolejne 7 dni roboczych (okres odroczenia), transakcja repo zostanie anulowana, KDPW_CCP dokona rozliczenia pieniężnego w kwocie równej różnicy pomiędzy:
 
 • wartością maksymalną z wartości rynkowej obligacji (wyznaczonej na podstawie ceny brudnej skorygowanej o wartość kuponu, do którego prawa nabyła strona reverse repo w okresie zawieszenia), będących przedmiotem transakcji repo oraz kwoty nabycia w transakcji repo, a
 • kwotą odkupu w transakcji repo, Jeżeli niniejsza kwota będzie dodatnia KDPW_CCP obciąży nią uczestnika naruszającego (reverse repo), a uzna uczestnika dotkniętego naruszeniem (stronę repo). W przeciwnym wypadku KDPW_CCP uzna rekompensatę za wypłaconą.
Rozliczenie przychodów
Raz na kwartał uczestnicy rozliczający otrzymują pocztą ESDI/WEB komunikat *.DGR zawierający dane dotyczące przychodów z inwestycji środków pieniężnych systemu zachowania płynności rozliczania transakcji. Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca wysyłany jest komunikat colr.sm2.001.xx z informacją o prognozowanej wartości pożytków.

Więcej informacji o pożytkach w zakładce Pożytki od środków wniesionych przez UR