Wolumeny
rozliczonych transakcji

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Kapitał
hipotetyczny

Informacja o wysokości kapitału hipotetycznego do celów art. 308 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

KDPW_CCP, jako kwalifikujący się kontrahent centralny (QCCP), zobowiązany jest do wyznaczania i udostępniania uczestnikom rozliczającym informacji dotyczących kapitału hipotetycznego na potrzeby kalkulacji wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wynikających z wniesionych wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania.

Od czerwca 2021 r. kapitał hipotetyczny wyznaczany jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r., zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Metoda wyceny według wartości rynkowej (CEM) wykorzystywana do wyznaczenia ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych została zastąpiona metodą standardową dotyczącą ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR).

Polityka inwestycyjna

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego oraz płynności wynikającego z prowadzonej działalności inwestycyjnej KDPW_CCP wdrożył politykę inwestycyjną, która określa ścisłe zasady inwestowania środków pieniężnych wniesionych przez uczestników, jak również środków własnych KDPW_CCP.
Polityka inwestycyjna określa m.in.:

  • listę kontrahentów,
  • rodzaj/typ/emitenta instrumentów finansowych,
  • limity inwestycyjne.
Polityka prywatności

KDPW_CCP S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym mając na względzie postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym odpowiedniego wglądu w kwestie mające znaczenie z punktu widzenia ochrony dotyczących ich danych, KDPW_CCP S.A. publikuje swoją Politykę prywatności, która przedstawia cele, podstawy prawne oraz inne ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KDPW_CCP S.A.