Wolumeny
rozliczonych transakcji

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Lista wpisów jest pusta.

Kapitał
hipotetyczny

Informacja o wysokości kapitału hipotetycznego do celów art. 308 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

KDPW_CCP, jako kwalifikujący się kontrahent centralny (QCCP), zobowiązany jest do wyznaczania i udostępniania uczestnikom rozliczającym informacji dotyczących kapitału hipotetycznego na potrzeby kalkulacji wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wynikających z wniesionych wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania. Od czerwca 2021 r. kapitał hipotetyczny wyznaczany jest zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r., zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Metoda wyceny według wartości rynkowej (CEM) wykorzystywana do wyznaczenia ekspozycji z tytuły instrumentów pochodnych została zastąpiona metodą standardową dotyczącą ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR).

Polityka inwestycyjna

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego oraz płynności wynikającego z prowadzonej działalności inwestycyjnej KDPW_CCP wdrożył politykę inwestycyjną, która określa ścisłe zasady inwestowania środków pieniężnych wniesionych przez uczestników, jak również środków własnych KDPW_CCP.
Polityka inwestycyjna określa m.in.:

  • listę kontrahentów,
  • rodzaj/typ/emitenta instrumentów finansowych,
  • limity inwestycyjne.
Polityka prywatności

KDPW_CCP S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym mając na względzie postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym odpowiedniego wglądu w kwestie mające znaczenie z punktu widzenia ochrony dotyczących ich danych, KDPW_CCP S.A. publikuje swoją Politykę prywatności, która przedstawia cele, podstawy prawne oraz inne ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KDPW_CCP S.A.