Sprawdź <br />tabelę opłat - KDPW_CCP

Sprawdź
tabelę opłat

Opłaty - obrót niezorganizowany*

* do wysokości netto opłat pobieranych od uczestników (obrót niezorganizowany), zawartych w punktach Tabeli Opłat: 6.2, 6.3 zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%)
Terminy uiszczania opłat

1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:

  • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
  • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

Zwolnienia z opłat

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:

Aktualnie brak zniżek/zwolnień z opłat.

e-faktura

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej. Taka funkcjonalność przyczynia się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz eliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru. 
 
W przypadku decyzji o skorzystaniu z tej formy faktury prosimy o wypełnienie oświadczenia oraz przesłanie, w formie pisemnej, na adres KDPW_CCP S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 

Usługa zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez KDPW_CCP poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych. 

Faktura elektroniczna będzie wysłana mailem z adresu: efaktura.CCP@kdpw.pl w formacie pdf, uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku potrzeby aktualizacji danych zawartych w oświadczeniu, w tym w szczególności zmiany adresu e-mail, na który ma być przekazywana e-faktura konieczne jest złożenie nowego oświadczenia. 

Pytania w sprawach związanych z dystrybucją faktur elektronicznych prosimy kierować na adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl