Sprawdź </br> tabelę opłat - KDPW_CCP

Sprawdź
tabelę opłat

Za rozliczenie transakcji KDPW_CCP pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat będącą załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).

WAŻNE! Zwolnienie z podatku bankowego dla transakcji repo zawartych na TBSP i rozliczonych przez KDPW_CCP.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające zasadę obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji repo, której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe, a drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, transakcja podlega rozliczeniu przez KDPW_CCP.