Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić:

 • na wniosek uczestnika rozliczającego z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia, pod warunkiem wykonania zobowiązań z otwartych pozycji bądź stanów wynikających z rozliczenia transakcji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika,
 • za porozumieniem stron,
 • na wniosek KDPW_CCP w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia po stronie uczestnika naruszającego.

Wierzytelności KDPW_CCP oraz uczestnika, który zostaje pozbawiony uczestnictwa, wynikające z rozliczenia transakcji przyjętych do rozliczenia w odpowiednim systemie rozliczeń, których uczestnik ten jest stroną rozliczenia, oraz z tytułu jego uczestnictwa w tym systemie, są przedmiotem kompensacji dokonanej przez KDPW_CCP zgodnie z właściwym regulaminem oraz uchwałami Zarządu KDPW_CCP, które zostały podjęte na jego podstawie. W wyniku dokonania kompensacji wzajemnych należności KDPW_CCP jest uprawniony albo zobowiązany względem uczestnika do, odpowiednio, otrzymania od niego albo zapłaty na jego rzecz kwoty, jaka pozostała po wykonaniu wszystkich działań, które mają na celu wykonanie zobowiązań tego uczestnika w tym systemie. Wierzytelności ulegają umorzeniu z chwilą dokonania przez KDPW_CCP tej kompensacji i zaewidencjonowania jej wyniku w swoich systemach.

 • na wniosek uczestnika rozliczającego w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku, gdy:
  • KDPW_CCP nie dokonał płatności tytułem wykonania świadczenia rozliczeniowego albo zastępczego w ciągu 45 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym stał się zobowiązany do wykonania tego świadczenia na rzecz uczestnika rozliczającego,
  • w stosunku do KDPW_CCP została ogłoszona upadłość lub został oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • Zarząd lub likwidator KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,
  • podmiot będący wierzycielem KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,
  • KDPW_CCP został postawiony w stan likwidacji,
  • Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia udzielonego KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP i upłynął termin na wniesienie środków zaskarżenia lub środki te zostały wyczerpane.

Warunki rozwiązania uczestnictwa uregulowane zostały w: