Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

W dniu 25 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym.

Zmiany Regulaminu nastąpiły przede wszystkim w celu rozpoczęcia rozliczeń transakcji warunkowych repo, które są zawierane w obrocie zorganizowanym. KDPW_CCP S.A. przyjmuje do rozliczeń klasyczne transakcje repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe (SPW) rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem obligacji indeksowanych. Transakcje repo są objęte dotychczasowym systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji organizowanym przez KDPW_CCP S.A. od momentu przyjęcia ich do systemu rozliczeń KDPW_CCP S.A. (czyli transakcje zawierane w obrocie zorganizowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. są objęte dotychczasowym funduszem zabezpieczającym ASO GPW BondSpot).

Z dniem 5 października 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot mające na celu dostosowanie tej regulacji w związku z planowanym wdrożeniem mechanizmu CCP w zakresie obsługi rynku Treasury BondSpot Poland i rozpoczęciem kierowania transakcji zawieranych na tym rynku do rozliczeń dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. Zastosowanie tego mechanizmu zapewni pełną anonimowość transakcji na tym rynku i pozwoli w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.

W związku z powyższym transakcje z rynku Treasury BondSpot Poland zostaną objęte obecnie funkcjonującym funduszem zabezpieczającym rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przez BondSpot S.A.. KDPW_CCP S.A. będzie w przypadku w/w transakcji stosować mechanizmy zarządzania ryzykiem, które są standardowe dla obrotu zorganizowanego.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, które mają na celu dostosowanie tej regulacji do zmian w Regulaminie funduszu rozliczeniowego i polegają m.in. na wprowadzeniu procesu codziennej aktualizacji wpłat uczestników.

W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:

  • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
  • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
  • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
  • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
  • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
  • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
  • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
  • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
  • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.