Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

stan prawny na dzień 25 kwietnia 2022 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

W dniu 25 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym oraz zatwierdzenia zmian do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, dokonanych uchwałą Nr 15/498/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2021 r. (z uwzględnieniem jej zmiany dokonanej uchwałą Nr 9/553/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.).

Zmiany Regulaminu funduszu rozliczeniowego nastąpiły przede wszystkim w celu dostosowania regulacji w związku z rozpoczęciem rozliczeń transakcji repo.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 45/347/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 40/387/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:

  • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
  • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
  • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
  • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
  • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
  • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
  • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
  • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
  • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.