Program <br />testów - KDPW_CCP

Program
testów

Zespół Zarządzania Ryzykiem KDPW_CCP przeprowadza szereg testów, służących walidacji oraz ocenie modeli i metodyk stosowanych m.in. do wyznaczania wartości depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania. Głównym celem wykonywanych testów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu rozliczeń. W ramach przeprowadzanych testów KDPW_CCP bada, czy środki zgromadzone w systemie gwarantowania rozliczeń są wystarczające, by pokryć ekspozycje na ryzyko zarówno w normalnych, jak i skrajnych warunkach rynkowych.

Weryfikacja historyczna (backtesting)

Przeprowadzanie weryfikacji historycznej jest kluczowym elementem oceny adekwatności, wiarygodności i poprawności modelu obliczania depozytów zabezpieczających. Testy wsteczne modelu wykonywane są automatycznie każdego dnia roboczego. W trybie miesięcznym KDPW_CCP publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/Testy syntetyczne wyniki testów oraz przekazuje je swoim uczestnikom rozliczającym. Dodatkowo KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym na ich prośbę szczegółowe wyniki testów w odniesieniu do ich własnych portfeli.

W przypadku wystąpienia przekroczeń (identyfikowanych, gdy strata na portfelu przewyższa właściwy depozyt zabezpieczający), analizowana jest ich przyczyna.

W zależności od skali, liczby oraz przyczyn przekroczeń podejmowane są odpowiednie działania naprawcze. Właściwe depozyty zabezpieczające wyznaczane są dla każdego uczestnika rozliczającego na poziomie konta zabezpieczeń (portfela) metodą SPAN w przypadku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metodą symulacji historycznej VaR w przypadku transakcji zawieranych w obrocie niezorganizowanym ( OTC), przy ustalonych założeniach dotyczących m.in. poziomu ufności, horyzontu czasowego czy okresu likwidacji pozycji. Weryfikacja historyczna przeprowadzana jest odrębnie dla transakcji zawieranych w obydwu systemach obrotu.

Celem przeprowadzanych testów wstecznych modelu jest weryfikacja, czy właściwe depozyty zabezpieczające są wystarczające, by z założonym poziomem ufności pokryć straty poniesione w normalnych warunkach rynkowych w przyjętym okresie likwidacji pozycji niewypłacalnego uczestnika rozliczającego. W ramach wykonywanych testów wstecznych modelu KDPW_CCP ocenia poziom pokrycia ekspozycji depozytami zabezpieczającymi, porównując wartość hipotetycznej straty w założonym okresie likwidacji z wartością wymaganego depozytu zabezpieczającego.

* Data aktualizacji: 2024-03-28

Testy i analiza wrażliwości
(sensitivity testing and analysis)
Testy i analiza wrażliwości wykonywane są w celu zbadania wpływu zmian poszczególnych parametrów rynkowych na wartość portfela oraz oceny, w jakim stopniu wyznaczone depozyty zabezpieczające pokryją straty poniesione w skrajnych warunkach rynkowych. KDPW_CCP przeprowadza testy wrażliwości dla wszystkich portfeli rzeczywistych. Testy wrażliwości wykonywane są co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo analiza przeprowadzana jest częściej w przypadku stwierdzenia podwyższonej zmienności rynku, obniżonej płynności, znaczącego wzrostu wielkości lub koncentracji pozycji. W świetle otrzymanych wyników analizy podejmowane są odpowiednie działania. Podsumowanie wyników testów wrażliwości publikowane jest na stronie KDPW_CCP w trybie miesięcznym.

** Data aktualizacji: 2024-03-28


 
Testy warunków skrajnych (stress testing)
Testy warunków skrajnych przeprowadzane są w celu zapewnienia, że środki zgromadzone w funduszu rozliczeniowym/ zabezpieczającym są wystarczające, aby pokryć straty powstałe w wyniku niewypłacalności uczestnika rozliczającego, wobec którego KDPW_CCP posiada największą ekspozycję, lub drugiego i trzeciego największego uczestnika, jeżeli suma ekspozycji wobec nich jest większa. Obliczenia wykonywane są dla zdefiniowanego zestawu scenariuszy warunków skrajnych, obejmujących historyczne i hipotetyczne skrajne, ale prawdopodobne warunki rynkowe.
Bazując na określonych scenariuszach skrajnych warunków rynkowych, dla każdego uczestnika rozliczającego wyznaczana jest potencjalna strata, wynikająca z niewystarczającego zabezpieczenia potencjalnej ekspozycji wniesionymi depozytami. Następnie dla każdego scenariusza wyznaczana jest największa oraz suma drugiej i trzeciej największej potencjalnej straty, które w kolejnym kroku porównywane są z wartością funduszu rozliczeniowego lub właściwego funduszu zabezpieczającego. Otrzymane wielkości pokazują, w jakim stopniu fundusz rozliczeniowy lub właściwy fundusz zabezpieczający zostaną skonsumowane w wyniku niewykonania zobowiązania przez uczestnika/uczestników rozliczających, wobec którego/ych ekspozycje KDPW_CCP są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych.
Dodatkowo przeprowadzone są testy warunków skrajnych w odniesieniu do wszystkich środków zgromadzonych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń w celu zapewnienia, że są one wystarczające do pokrycia strat wynikających z niewypłacalności dwóch uczestników rozliczających, wobec których ekspozycje KDPW_CCP są największe.
Testy warunków skrajnych wykonywane są automatycznie każdego dnia roboczego. W wyniku przeprowadzonych analiz KDPW_CCP może podjąć działania mitygujące zidentyfikowane ryzyko, takie jak zwiększenie wymagań depozytowych lub wpłat do funduszu rozliczeniowego bądź właściwego funduszu zabezpieczającego.
Wyniki testów w formie wykresów publikowane są na stronie KDPW_CCP w trybie miesięcznym oraz przekazywane uczestnikom rozliczającym. Dodatkowo, każdy uczestnik rozliczający KDPW_CCP może otrzymać szczegółowe wyniki testów w odniesieniu do ich własnych portfeli.*** Data aktualizacji: 2024-03-28
 
Odwrotne testy warunków skrajnych
(reverse stress testing)
Odwrotne testy warunków skrajnych mają na celu zidentyfikowanie warunków rynkowych, w jakich środki zgromadzone w ramach systemu gwarantowania rozliczeń mogą okazać się niewystarczające do pokrycia ekspozycji kredytowych.
Otrzymane wyniki podlegają analizie i są brane pod uwagę przy definiowaniu zestawu scenariuszy skrajnych, ale prawdopodobnych warunków rynkowych na potrzeby testów warunków skrajnych. Odwrotne testy warunków skrajnych przeprowadzane są przynajmniej raz na kwartał.

Program oraz procedury dotyczące przeprowadzanych testów, w tym stosowane scenariusze warunków skrajnych, podlegają regularnemu przeglądowi przynajmniej raz do roku.

Wyniki oraz wnioski z przeprowadzanych testów i analiz są przekazywane okresowo Komitetowi do Spraw Ryzyka oraz innym właściwym organom i podmiotom.