KDPW_CCP S.A.

Nowoczesna izba rozliczeniowa prowadząca rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

Tworzy grupę kapitałową z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

KDPW_CCP

Transakcje obrót zorganizowany
(dane za rok 2023)

liczba transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
rynek kasowy
36 532 836
liczba transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP
wartość transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
rynek kasowy
692 mld PLN
wartość transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP
liczba transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
rynek terminowy
5 311 560
liczba transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP
wartość transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
rynek terminowy
380 mld PLN
wartość transakcji rozliczonych przez KDPW_CCP

Transakcje OTC
(dane za rok 2023)

wartość transakcji w EUR rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
25 mln EUR
wartość transakcji w EUR rozliczonych przez KDPW_CCP
wartość transakcji w PLN rozliczonych przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
236 mld PLN
wartość transakcji w PLN rozliczonych przez KDPW_CCP

Zarząd

Rada Nadzorcza

Wiceprzewodniczący:

Jacek Fotek

Członkowie Rady:

Paweł Kołkiewicz

Członek niezależny RN, The Royal Bank of Scotland

Mirosław Panek

Członek niezależny RN

Paweł Sobolewski

Narodowy Bank Polski

Renata Wojciechowska

Członek niezależny RN, Szkoła Główna Handlowa

Tomasz Bardziłowski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Struktura kapitałowa

Spółka KDPW_CCP jest w 100 procentach własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne i nie mogą być uprzywilejowane ani obciążone dodatkowymi obowiązkami względem Spółki. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, a także będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę:

  • banki,
  • firmy inwestycyjne,
  • zagraniczne firmy inwestycyjne.
 

Zbycie akcji, ustanowienie na nich zastawu lub użytkowania wymaga zgody wyrażonej jednomyślnie przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.000.000 złotych i dzieli się na: 60.000 akcji serii A oznaczonych numerami od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, 40.000 akcji serii B oznaczonych numerami od 60001 do 100000 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda; 90.000 akcji serii C oznaczonych numerami od 100001 do 190000 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda.

Komitet do Spraw Ryzyka - KDPW_CCP

Komitet
do Spraw Ryzyka

Pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu.

Struktura
organizacyjna
KDPW_CCP

Układ stanowisk
i komórek organizacyjnych,
podział uprawnień
i odpowiedzialności

KDPW_CCP