Zostań naszym uczestnikiem - obrót zorganizowany - KDPW_CCP

Zostań naszym uczestnikiem - obrót zorganizowany

Uczestnikiem KDPW_CCP w obrocie zorganizowanym może zostać:

 • firma inwestycyjna,
 • bank krajowy,
 • zagraniczna firma inwestycyjna,
 • inna osoba prawna, o ile może być uczestnikiem na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu jej uczestnictwo ma na celu współdziałanie z KDPW_CCP w zakresie czynności wykonywanych w systemie rozliczeń,
 • podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP.

Typy uczestnictwa:

 • UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY to podmiot, który ponosi odpowiedzialność względem KDPW_CCP za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, w tym także zobowiązań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, w zakresie wszystkich transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawieranych:
  • na rynku regulowanym,
  • w alternatywnym systemie obrotu, lub
  • w ramach systemu pożyczek negocjowanych przez inny podmiot, wskazany przez niego zgodnie z regulaminem;
  i występuje w trzech typach:
  • GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY - reprezentant w obrocie papierami wartościowymi,
  • INDYWIDUALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY,
  • GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY - reprezentant na rynku instrumentów pochodnych,
 • UCZESTNIK NIEROZLICZAJĄCY - uczestnik zawiera transakcje:
  • na rynku regulowanym,
  • w alternatywnym systemie obrotu, lub
  • w ramach systemu pożyczek negocjowanych,

ale nie posiada statusu uczestnika rozliczającego w żadnym zakresie i jest klientem uczestnika posiadającego taki status.

Jak zostać uczestnikiem KDPW_CCP?

Wymogi prawne: Wymogi systemowe: Wymogi formalne:
 • Wpłata środków do Systemu gwarantowania rozliczeń (pierwsza wpłata: dla rynku regulowanego: ≥ 500 000 PLN, dla ASO≥ 100 000 PLN);
 • Warunki finansowe:
TYP UCZESTNICTWA MINIMALNA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (TIER I - CRR)
  Bank, Instytucja kredytowa, Bank zagraniczny Dom Maklerski, Zagraniczna firma inwestycyjna, Zagraniczna osoba prawna Spółka prowadząca izbę rozliczeniową, Podmiot z siedzibą poza RP wykonujący zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi
GUR
(generalny uczestnik rozliczający)
50 mln PLN oraz iloczyn 5 mln PLN i liczby reprezentowanych podmiotów w KDPW_CCP 15 mln PLN oraz iloczyn 2 mln PLN i liczby reprezentowanych podmiotów w KDPW_CCP 100 mln PLN
IUR
(indywidualny uczestnik rozliczający)
25 mln PLN 4 mln PLN  
 • Warunki materialno-techniczne – utrzymywanie wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego zestawienie połączenia z systemem informatycznym KDPW_CCP dedykowanym do prowadzenia systemu rozliczeń;
 • Wymogi sprawozdawcze;
 • Start produkcyjny;