Niewypłacalność uczestnika i kolejność uruchamiania środków - KDPW_CCP

Niewypłacalność uczestnika i kolejność uruchamiania środków

należności uczestnika naruszającego
depozyty zabezpieczające wniesione przez uczestnika naruszającego
środki właściwego funduszu wniesione przez uczestnika naruszającego
środki zasobu celowego KDPW_CCP (z uwzględnieniem alokacji tych środków w stosunku do danego funduszu)
wpłaty pozostałych uczestników KDPW_CCP do właściwego funduszu
kapitały własne KDPW_CCP (do 110% ustalonej wysokości wymogu kapitałowego)
wpłaty dodatkowe pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP (do 50% wysokości wpłat wynikających z ostatniej aktualizacji)
pozostały majątek własny KDPW_CCP

Adres email właściwy w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych: ccp@kdpw.pl.