Misja Grupy
Kapitałowej KDPW

Oferowanie, w sposób efektywny, niezawodny i zapewniający bezpieczeństwo obrotu na rynku finansowym, usług w zakresie: infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowej, raportowania transakcji oraz usług komplementarnych.

KDPW_CCP

Wizja Grupy
Kapitałowej KDPW

Dostarczanie uczestnikom rynku finansowego zintegrowanych usług w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla różnych klas aktywów, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

KDPW_CCP

Grupa Kapitałowa KDPW tworzona jest przez spółki KDPW oraz KDPW_CCP

Obejmuje ona swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne, takie jak: rozliczenia transakcji dla rynku zorganizowanego, zarządzanie systemem zabezpieczania płynności rozliczeń, rozrachunek transakcji, prowadzenie depozytu papierów wartościowych, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz identyfikacja tożsamości akcjonariuszy.

Ponadto GK KDPW oferuje usługi komplementarne, pozostające w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy. Należą do nich: rozliczanie derywatów OTC, obsługa transakcji tri-party repo, rejestrowanie raportowanych transakcji zgodnie z wymogami rozporządzeń EMIR i SFTR, usługa zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego - ARM, nadawanie kodów LEI oraz usługi eVoting i eVoting-board.

Usługi podstawowe oraz komplementarne tworzą zintegrowaną ofertę usług w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla polskich, jak i zagranicznych uczestników rynku finansowego działających w Polsce.