Limity koncentracji pozycji - KDPW_CCP

Limity koncentracji pozycji

Zasady monitoringu limitów koncentracji pozycji

KDPW monitoruje poziom koncentracji pozycji oraz może ustanawiać limity koncentracji pozycji.
Limit koncentracji pozycji określa maksymalny dopuszczalny poziom koncentracji pozycji, przez który rozumie się sumę stosunków wartości bezwzględnych pozycji ekwiwalentnych obliczonych dla danego uczestnika rozliczającego do sumy wartości bezwzględnych pozycji ekwiwalentnych u wszystkich uczestników rozliczających, wyznaczoną dla danej klasy instrumentów pochodnych i danego punktu krzywej dochodowości, przy czym przez pozycję ekwiwalentną rozumie się pozycję równoważną pod względem ryzyka, obliczoną w stosunku do pozycji zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym prowadzonym dla uczestnika rozliczającego, w danej klasie instrumentów pochodnych i danym punkcie krzywej dochodowości.

W przypadku przekroczenia limitu koncentracji liczby otwartych pozycji KDPW_CCP wzywa uczestnika rozliczającego do przekazania do KDPW_CCP szczegółowych informacji dotyczących przyczyn powstania przekroczenia limitu, sposobu zabezpieczenia ekspozycji oraz planu doprowadzenia do stanu zgodności z limitem.

W wyniku analizy wykonania limitu koncentracji oraz informacji przedstawionych przez uczestnika, KDPW_CCP jest uprawniony do oceny ryzyka związanego z faktem przekroczenia limitu i podjęcia następujących działań:

  • odmowy przyjmowania kolejnych transakcji, w których dany uczestnik jest wskazany jako uczestnik rozliczający (§ 48 pkt 7 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)),
  • wezwania uczestnika rozliczającego do zmniejszenia ekspozycji w danym instrumencie (§ 87 ust. 8 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)),
  • podjęcia uchwały o zwiększeniu na czas określony wartości jego zobowiązań z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających wyliczonych w oparciu o współczynnik określony w tej uchwale,
  • zadecydowania o niepodejmowaniu żadnych działań wobec uczestnika, ze względu na niską ocenę istotności ryzyka koncentracji.