Komitet do Spraw Ryzyka - KDPW_CCP

Komitet do Spraw Ryzyka

Komitet do Spraw Ryzyka

pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Komitet do Spraw Ryzyka opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji.

Zadania Komitetu, jego skład oraz organizację określa
Regulamin Funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka

Przewodniczący

Renata Wojciechowska

Niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Zastępca Przewodniczącego:

Norbert Jeziolowicz

Przedstawiciel Związku Banków Polskich

Członkowie:

Jarosław Dominiak

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Paweł Kołkiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Piotr Kozłowski

Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich

Janusz Łaski

Przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich

Maciej Łoziński

Przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Mirosław Panek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Ewa Radkowska-Świętoń

Przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych