Struktura komunikatu: Instrukcja konfirmacyjna (secf.ins.001.01)

Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji konfirmacyjnych na Platformę Konfirmacji w KDPW_CCP.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ClearingAccountType1Code- Typ konta rozliczeniowego (typ prosty)

Opis Typ konta rozliczeniowego
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
HOUS Konto papierów własnych
CLIE Konto klienta
LIPR Market maker
Źródło <xs:simpleType name="ClearingAccountType1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="HOUS" />

     <xs:enumeration value="CLIE" />

     <xs:enumeration value="LIPR" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Informacje związane z depozytariuszem
Elementy

składowe
BIC

KDPWMmbId

DSSMmbId

PrtryId

SafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CustodianParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

       <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CustodianParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Elementy

składowe
SellrDtls{0,1}

DlvrgAgtDtls{0,1}

DlvrrsCtdnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej
Typ ClearingParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy

składowe
DSS

MmbId

Źródło <xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

     <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ Max34Text
Źródło <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
InstrTp

SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozliczenie finansowe lub jego brak.
Typ InstructionType
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DN Dostawa niepłatna
DP Dostawa płatna
PN Przyjęcie niepłatne
PP Przyjęcie płatne
Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DN" />

     <xs:enumeration value="DP" />

     <xs:enumeration value="PN" />

     <xs:enumeration value="PP" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK
Elementy

składowe
KDPWClntId

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
secf.ins.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="secf.ins.001.01" type="secf.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/secf.ins.001.01- Instrukcja konfirmacyjna (element)

Opis Instrukcja konfirmacyjna
Typ secf.ins.001.01
Źródło <xs:element name="secf.ins.001.01" type="secf.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
PrvsRef{0,1}

CmonRef{0,1}

MktRef{0,1}

AcctSvcrRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
B Zestawianie bez tolerancji
Źródło <xs:simpleType name="MatchType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="B" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
O Otwarcie
C Zamknięcie
Źródło <xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="O" />

     <xs:enumeration value="C" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Elementy

składowe
PlcCd

BIC

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca
Typ PlaceOfSafekeepingCode
Źródło <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CUST
ICSD
NCSD
SHHE
Źródło <xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CUST" />

     <xs:enumeration value="ICSD" />

     <xs:enumeration value="NCSD" />

     <xs:enumeration value="SHHE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Elementy

składowe
BIC{0,1}

CntryCd{0,1}

PrcgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element)

Opis Kod kraju miejsca rozliczenia
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy

składowe
BuyrDtls{0,1}

RcvgAgtDtls{0,1}

RcvrsCtdnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej
Typ ClearingParty
Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-1000000000000

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="RepoAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-1000000000000" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość repo i kod waluty
Typ Pochodna typu: RepoAmount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="RepoAmount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji repo
Elementy

składowe
RpTp

RpRef{0,1}

RpClsgDt{0,1}

RpRateTp{0,1}

RpAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RepoDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />

     <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo. Dopuszczalne wartości: R1-repo; R4-sell buy back
Typ RepoTransactionType
Źródło <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: K-kwota przyrostowa
Typ RepoRateType
Źródło <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość i kod waluty repo (element)

Opis Stopa/wartość i kod waluty repo. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.
Typ RepoCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo.Dopuszczalne wartości: K-kwota przyrostowa
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoRateType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo.Dopuszczalne wartości: R1-repo;R4-sell buy back
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia
Elementy

składowe
SttlmTxTp

KDPWSttlmTxTp

TxPhs{0,1}

SttlmDtTm

OwnrChngInd{0,1}

MtchTp{0,1}

DlvrgSdDtls

RcvgSdDtls

PlcOfSttlm{0,1}

PlcOfSafkpg{0,1}

DealAmt{0,1}

SttlmAmt{0,1}

OthrAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

       <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

SettlementDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania
Typ MatchType
Źródło <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Typ ReceivingPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Typ PlaceOfSettlement
Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Typ PlaceOfSafekeeping
Źródło <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DealAmt- Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji (element)

Opis Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.
Typ AmountAndDate
Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmAmt- Wartość i kod waluty rozliczenia (element)

Opis Wartość i kod waluty rozliczenia. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika. Dla rynku instrumentów pochodnych cena rozliczeniowa dla KT lub premia dla KO.
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

ClearingParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający
Elementy

składowe
BIC

KDPWMmbId

DSSMmbId

PrtryId

KDPWSafAcct{0,1}

ClrAcctTp

Źródło <xs:complexType name="ClearingParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

       <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrAcctTp" type="ClearingAccountType1Code" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClearingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

ClearingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

ClearingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

ClearingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

ClearingParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

ClearingParty/ClrAcctTp- Typ konta rozliczeniowego (element)

Opis Typ konta rozliczeniowego
Typ ClearingAccountType1Code
Źródło <xs:element name="ClrAcctTp" type="ClearingAccountType1Code" />

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe
PlcOfTrad{0,1}

KDPWPlcOfTrad{0,1}

TradMode{0,1}

KDPWTradMode{0,1}

OpnClsPosInd{0,1}

TradDtTm{0,1}

ISIN

ReqdSttlmQty

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:choice >

       <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Typ KDPWMarketIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji. Wykorzystywany przy transferach pozycji na rynku instrumentów pochodnych.
Typ OpenCloseIndicator
Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data zawarcia transakcji
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji. Dla rynku instrumentów pochodnych - liczba KT lub KO.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

SafAcct{0,1}

PrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradingParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe u uczestnika rozliczającego
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

secf.ins.001.01- Instrukcja rozliczeniowa (typ złożony)

Opis Instrukcja rozliczeniowa
Elementy

składowe
GnlInf

TradDtls

SttlmDtls

RpDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="secf.ins.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

     <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

     <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

secf.ins.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

secf.ins.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

secf.ins.001.01/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis Blok szczegółów rozliczenia
Typ SettlementDetails
Źródło <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

secf.ins.001.01/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.
Typ RepoDetails
Źródło <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />