Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupa KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.
Akcjonariuszami spółki są w równych częściach: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski. Akcje Spółki mogą nabywać wyłącznie: spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeżeli podlegają one nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa.

    

KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji zawieranych na rynkach kasowym oraz terminowym w obrocie zorganizowanym oraz OTC, a także w alternatywnych systemach obrotu. Izba działa w oparciu o zezwolenie udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.
KDPW_CCP rozlicza transakcje stosując najwyższe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując nowację, segregację pozycji i aktywów, nowoczesne metody wyznaczania depozytów zabezpieczających i wpłat do funduszy zabezpieczających. Bezpieczeństwo rozliczeń bazuje na kaskadowym systemie zabezpieczeń opartym na środkach uczestników oraz kapitale własnym KDPW_CCP, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń.
Akcje spółki KDPW_CCP są w 100 proc. własnością KDPW. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie KDPW S.A., spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium RP, NBP, a także będące uczestnikami KDPW lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę: banki, firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne.

Ostatnia aktualizacja:31-03-2022 Do góry