Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Akcjonariat

Spółka KDPW_CCP jest w 100 procentach własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na: 

  1. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda;
  2. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od 60001 do 100000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.
  3. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od 100001 do 190000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne i nie mogą być uprzywilejowane ani obciążone dodatkowymi obowiązkami względem Spółki. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, a także będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę:

  • banki,
  • firmy inwestycyjne,
  • zagraniczne firmy inwestycyjne.

Zbycie akcji, ustanowienie na nich zastawu lub użytkowania wymaga zgody wyrażonej jednomyślnie przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Ostatnia aktualizacja:23-10-2013 Do góry