Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Strategia

WYCIĄG ZE STRATEGII KDPW_CCP NA LATA 2020-2024
KDPW_CCP S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej KDPW, która obejmuje swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne w sferze post-transakcyjnej, jak również usługi dodane, pozostające w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy, tworząc kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego działających w Polsce.

Zakres usług oferowanych przez KDPW_CCP S.A. stanowią usługi podstawowe, takie jak: rozliczanie transakcji z rynku zorganizowanego, zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym – w tym zarządzanie zabezpieczeniami, jak również usługi komplementarne świadczone na poziomie centralnym dla swoich uczestników: rozliczanie derywatów OTC oraz pośrednictwo w raportowaniu transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, KDPW_TR.

W związku z przynależnością do Grupy Kapitałowej KDPW, izba rozliczeniowa KDPW_CCP realizuje misję i wizję całej Grupy oraz zindywidualizowane działania zwiększające wartość KDPW_CCP, budujące portfel usług dla całej Grupy oraz wykorzystujące synergie pomiędzy działalnością rozliczeniową i rozrachunkowo-depozytową.

Strategia rozwoju GK KDPW na lata 2020-2024 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP w grudniu 2020 r. w zakresie dotyczącym KDPW_CCP S.A. i jego dwóch linii biznesowych obejmujących rozliczanie transakcji w obrocie zorganizowanym oraz w obrocie OTC.

MISJA GK KDPW
Oferowanie, w sposób efektywny, niezawodny i zapewniający bezpieczeństwo obrotu na rynku finansowym, usług w zakresie: infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowej, raportowania transakcji oraz usług dodanych.

WIZJA GK KDPW
Dostarczanie uczestnikom rynku finansowego zintegrowanych usług w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla różnych klas aktywów, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

CELE STRATEGICZNE KDPW_CCP S.A. NA LATA 2020-2024:

Rozliczanie transakcji w obrocie zorganizowanym

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY: Podniesienie konkurencyjności i komplementarności usług świadczonych przez KDPW_CCP S.A., oraz utrzymanie ich wysokiej jakości w zakresie rozliczeń różnych klas aktywów.

Cele strategiczne określone dla głównego celu strategicznego w obrocie zorganizowanym:
CEL 1: Zwiększenie skali obecnie rozliczanych instrumentów finansowych oraz poszerzenie zakresu rozliczeń o nowe klasy aktywów;
CEL 2: Zwiększenie dostępności oraz konkurencyjności KDPW_CCP S.A. dla polskich i zagranicznych uczestników rozliczających;
CEL 3: Przygotowanie do świadczenia przez KDPW_CCP S.A. usług na europejskich rynkach zorganizowanych;

Rozliczanie transakcji w obrocie OTC

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie skali działania KDPW_CCP S.A. w zakresie rozliczeń i obsługi rynku derywatów OTC, przy zapewnieniu mechanizmów efektywnego zarządzania ryzykiem, w celu ograniczania jego systemowego aspektu.


Cele strategiczne określone dla głównego celu strategicznego w obrocie OTC:
CEL 1: Wdrożenie przez KDPW_CCP S.A. systemu informatycznego, opracowanego w ramach GK KDPW, w zakresie rozliczania i obsługi transakcji na derywatach OTC;
CEL 2: Zwiększenie udziału KDPW_CCP S.A. w rozliczaniu transakcji na derywatach OTC oraz dywersyfikacja przychodów poprzez obsługę transakcji bilateralnych, zawieranych w PLN i EUR na rynku polskim;
CEL 3: Wzmocnienie znaczenia KDPW_CCP S.A. w zakresie oferowania usług rozliczeniowych w PLN i EUR dla zagranicznych podmiotów;

Wspólny cel strategiczny dla spółek GK KDPW:
CEL: Wykorzystywanie i wzmacnianie synergii, oraz utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury informatycznej w ramach GK KDPW pod kątem zwiększenia efektywności działania poszczególnych linii biznesowych wobec wyzwań technologicznych, przy zachowaniu infrastrukturalnego charakteru instytucji.
Ostatnia aktualizacja:03-02-2021 Do góry