Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O KDPW_CCP

KDPW_CCP jest instytucją typu CCP (centralny kontrahent), w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenie EMIR), prowadzącą rozliczenia transakcji zawieranych w instrumentach kasowych i derywatach w obrocie zorganizowanym oraz niezorganizowanym (OTC). Na mocy regulaminów KDPW_CCP (Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) dla każdej transakcji przyjętej do rozliczeń KDPW_CCP staje się stroną transakcji. Powyższe realizuje się poprzez mechanizm nowacji rozliczeniowej wprowadzony ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że pierwotny stosunek prawny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nieodwracalnie przerwany z momentem przyjęcia transakcji do rozliczeń, a KDPW_CCP staje się kupującym dla uczestnika sprzedającego oraz sprzedającym dla uczestnika kupującego instrument finansowy wskazany w transakcji przekazanej
do rozliczeń.

Od dnia 8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia EMIR, udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i od tego momentu KDPW_CCP S.A. oferuje usługi rozliczeniowe na podstawie, odpowiednio, Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zgodnie z tym zezwoleniem oraz w zakresie klas instrumentów tam wskazanych.
Decyzja KNF z 8 kwietnia 2014 r.- zezwolenie dla KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

9 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła zezwolenie na świadczenie przez KDPW_CCP S.A. usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie rozporządzenia EMIR o nowe klasy instrumentów. Zakres usług świadczonych przez KDPW_CCP S.A. został poszerzony o możliwość rozliczania instrumentów w obrocie zorganizowanym (rynek giełdowy i ASO) oraz OTC (rynek międzybankowy) nominowanych w EUR oraz instrumentów dłużnych z rynku OTC nominowanych w PLN. Decyzja KNF umożliwiła izbie rozliczanie nowych instrumentów:
  • pochodnych stopy procentowej w obrocie niezorganizowanym nominowanych w EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap),
  • dłużnych i udziałowych w obrocie zorganizowanym nominowanych w EUR,
  • dłużnych w obrocie niezorganizowanym nominowanych w PLN.
W związku z rozszerzeniem autoryzacji KDPW_CCP S.A. możliwe jest również wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.
Decyzja KNF z 9 sierpnia 2016 r. – rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

31 października 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację KDPW_CCP o nową klasę instrumentów zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Zezwolenie uprawnia do świadczenia przez KDPW_CCP S.A. usług rozliczeniowych w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA w odniesieniu do transakcji zawartych w ramach aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną.
Decyzja KNF z 31 października 2019 r.– rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

3 marca 2022 r.
Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację KDPW_CCP o nową klasę instrumentów zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia EMIR. Zezwolenie uprawnia do świadczenia usług rozliczeniowych w zakresie rozliczania transakcji warunkowych repo zawieranych w obrocie zorganizowanym (rynek regulowany oraz alternatywne systemy obrotu).
Decyzja KNF z 3 marca 2022 r.– rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa prowadząca rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

W efekcie zastosowania narzędzi takich jak netting w instrumentach finansowych, system gwarantowania rozliczeń oraz pożyczki papierów wartościowych (gwarant zwrotu pożyczki), KDPW_CCP jest przygotowany do podjęcia sprawnej konkurencji z izbami rozliczeniowymi funkcjonującymi w chwili obecnej w Europie. Zastosowanie wystandaryzowanych rozwiązań funkcjonowania izby rozliczeniowej KDPW_CCP umożliwia dynamiczny rozwój zarówno zakresu, jak i obszaru świadczonych usług.


Ważne cechy KDPW_CCP:


Odrębność prawna

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze względu na odmienny charakter ryzyka z tytułu świadczenia usług izby rozliczeniowej CCP oraz ryzyka z tytułu podstawowej działalności centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW), konieczne było wyodrębnienie oddzielnego podmiotu prawnego do świadczenia usług izby rozliczeniowej – KDPW_CCP. 

 

Gwarantowanie rozliczeń transakcji
KDPW_CCP posiada kapitał, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń. Kapitał zakładowy KDPW_CCP wynosi 190 mln zł. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia EMIR Spółka posiada również rezerwowy zasób celowy, który wynosi 13,1 mln zł.

W przypadku pokrywania ewentualnych strat spowodowanych niewykonaniem zobowiązania przez uczestnika rozliczającego zasoby celowe zostaną użyte po depozytach zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania uczestnika rozliczającego oraz wniesionej przez tego uczestnika wpłacie do funduszu tworzonego na rzecz niewykonania zobowiązań.
 

 

Zalimitowanie wysokości wpłat dodatkowych uczestników do funduszu rozliczeniowego

Powołanie KDPW_CCP umożliwiło zalimitowanie maksymalnego poziomu wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego na poziomie 50% wpłaty podstawowej danego uczestnika. Wprowadzenie tego limitu pozwala uczestnikom szacować ryzyko związane z uczestniczeniem w systemie gwarantowania rozliczeń.

Ostatnia aktualizacja:08-04-2022 Do góry