Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW_CCP S.A. rozpoczyna rozliczenia transakcji nominowanych w EUR, których przedmiotem świadczenia są papiery wartościowe

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2017 r. KDPW_CCP S.A. zamierza rozpocząć rozliczenia transakcji nominowanych w euro, których przedmiotem świadczenia są papiery wartościowe w rozumieniu pkt 1 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG, zawieranych na rynkach regulowanych i alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez, odpowiednio, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. Rozpoczęcie przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń tych transakcji nastąpi na podstawie umów, które zostaną zawarte z tymi podmiotami, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie wyrazi wcześniej sprzeciwu na zmianę podmiotu dokonującego rozliczeń tych transakcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na KDPW_CCP S.A.

Ostatnia aktualizacja: 10-04-2017 Do góry