- KDPW_CCP


KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, rynku OTC oraz w alternatywnych systemach obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń oraz solidnych ram kompleksowego zarządzania wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka, na które jest lub może być narażony.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami 1 lipca 2011 roku KDPW_CCP została wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu, jednak akcje spółki pozostały w 100 proc. własnością KDPW. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie: KDPW S.A., spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium RP, NBP, a także będące uczestnikami KDPW lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę: banki, firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne.

KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł.

Grupa kapitałowa KDPW, w skład której wchodzą dwie spółki infrastruktury polskiego rynku kapitałowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A., zapewnia pakiet nowoczesnych usług dla podmiotów operujących na rynku finansowym: banków, domów maklerskich, TFI, OFE, emitentów papierów wartościowych, przedsiębiorców.

Na przestrzeni ostatnich lat, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych oraz uzyskała wymagane autoryzacje do ich prowadzenia. Oferowane usługi oparte są o rozwiązania technologiczne opracowane w większości przez specjalistów IT pracujących w GK KDPW.