Expected Shortfall - wyznaczanie depozytów zabezpieczających - KDPW_CCP

Expected Shortfall - wyznaczanie depozytów zabezpieczających

W celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko kredytowe KDPW_CCP nakłada na uczestników obowiązek wnoszenia depozytów zabezpieczających. Wykorzystywany przez KDPW_CCP model kalkulacji depozytu zabezpieczającego pozwala na kwantyfikacje ryzyka wynikającego ze zmian wyceny wszystkich typów instrumentów będących przedmiotem rozliczeń.

Depozyty zabezpieczające dla portfela transakcji wyznaczane są jako wartości Expected Shortfall, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów i określonego zestawu historycznych danych rynkowych. parametrów.

Przyjęte przez KDPW_CCP parametry w modelu Expected Shortfall

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Poziom ufności 99,7%
Okres likwidacji pozycji 5 dni
Okno obserwacji 10 lat
Wygaszanie brak (obserwacje historyczne mają jednakową wagę)
Metoda perturbacji - stopy procentowe - addytywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

- kursy walutowe – multiplikatywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji
Wartość absolutna nie
Kompensacja tak, w obrębie danego produktu.
Wyróżnia się następujące produkty:
- transakcje pochodne stopy procentowej w PLN,
- transakcje pochodne stopy procentowej w EUR,
- transakcje typu repo oraz sprzedaży papierów wartościowych w PLN.

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych, transakcji repo i transakcji sprzedaży określa: