Dyscyplina rozrachunku - KDPW_CCP

Dyscyplina rozrachunku

KDPW_CCP zaimplementował zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku w dniu 1 lutego 2022 r.

Główne aspekty poruszone w ww. rozporządzeniu, dotyczące transakcji rozliczanych przez KDPW_CCP to:

  • dystrybucja kar pieniężnych do uczestników rozliczających, którzy są stroną rozliczenia oczekującą na papiery wartościowe, na podstawie danych z KDPW,
  • odkup papierów wartościowych na zlecenie KDPW_CCP i rozliczenie kosztów związanych z odkupem papierów wartościowych,
  • rekompensata pieniężna wypłacana uczestnikowi nabywającemu papiery wartościowe w przypadku braku możliwości dokonania zakupu papierów wartościowych,
  • powiadamianie uczestników rozliczających o realizacji procedur związanych z zakupem na otwartych rynku (aukcja pw w GUI KDPW_CCP),
  • raportowanie stosownych informacji do KDPW.

Więcej informacji
o usłudze