28 Sierpnia 2023

ETC na złoto rozliczane przez KDPW_CCP

ETC na złoto rozliczane przez KDPW_CCP - KDPW_CCP
Izba KDPW_CCP będzie rozliczała wprowadzany do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 30 sierpnia br. nowy produkt typu Exchange Traded Commodities (ETC). Emitentem pierwszego notowanego w Warszawie ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf.

KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji, co znacząco podnosi bezpieczeństwo operacji zawieranych na rynku kapitałowym. Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń oraz solidnych ram kompleksowego zarządzania wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka.

W przypadku instrumentów ETC, KDPW_CCP będzie stosował standardowe dla rynku kasowego mechanizmy rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem. Instrumenty ETC podobnie jak inne instrumenty rynku kasowego podlegają rozrachunkowi w KDPW w cyklu T+2.

Instrumenty typu ETC są to najczęściej instrumenty pasywne, zabezpieczone w sposób fizyczny, które działaniem przypominają ETF-y, jednak są tworzone i oferowane jako instrumenty dłużne z pełnym zabezpieczeniem fizycznym. Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na GPW produktów dających ekspozycję na złoto jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC.

Nowy produkt oferuje ekspozycję na fizyczne złoto pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej. ETC na złoto został stworzony przez HANetf we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i uruchomiony w lutym 2020 r. Instrument jest denominowany w dolarach amerykańskich, będących bazową walutą ETC. Jeden ETC odpowiada wartości 0,01 uncji złota.

ETC to dłużne papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na giełdach i są nabywane i sprzedawane po kursie rynkowym, z założenia odpowiadającym wartości aktywa bazowego zgromadzonego w skarbcu w przeliczeniu na jeden instrument. ETC mogą być notowane w walutach innych niż waluta bazowa i znajdować się w obrocie na jednej lub kilku giełdach. Ostateczny poziom kursu ETC zależy więc również od kursu wymiany waluty lokalnej w stosunku do USD.

Więcej informacji na temat nowego produktu dostępnych jest na stronie emitenta oraz na stronie GPW.