Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Limitowanie płatności

Podmiot pełniący lub zamierzający pełnić funkcję płatnika dla wskazanego przez niego uczestnika rozliczającego, może dokonać zdefiniowania limitów dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez niego uczestnika w systemie rozliczeń, które uniemożliwiają realizację tych płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego podmiotu w wysokości przekraczającej te limity.

I. Informacje ogólne
Usługa dedykowana obsłudze limitu płatności wynikających z rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym dotyczy:
 • płatności śróddziennych wynikających z monitoringu transakcji (intraday), przelewy z kodem zlecenia płatniczego 0652; 
 • płatności ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej (end of day), przelewy z kodem zlecenia płatniczego 0651.
W każdym z wymienionych przypadków bank płatnik ma możliwość przekazania do KDPW_CCP w formie dedykowanego komunikatu, informacji o wysokości ustanowionego limitu płatności, którego skutkiem jest realizacja zobowiązań uczestnika rozliczającego na datę obowiązywania wskazaną w komunikacie tylko do wysokości tego limitu.
Zaprojektowany zestaw narzędzi - przedstawionych poniżej komunikatów, pozwala na wprowadzenie, usunięcie i zmianę limitu płatności przez bank płatnik oraz sprawdzenie wysokości/stopnia wykorzystania wprowadzonego limitu (w tym przypadku usługa dostępna jest także dla uczestników rozliczających):
 • colr.mrl.002.02 - komunikat służy do:
  • ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu płatności na uczestnika rozliczającego i w tym celu jest przekazywany do KDPW_CCP przez bank płatnik;
  • zapytania o stan limitu płatności i w tym przypadku jest przekazywany do KDPW_CCP przez uczestnika rozliczającego.
  Funkcje komunikatu colr.mrl.002.02:
  • NEWL Ustanowienie nowego limitu;
  • CURL Zapytanie o wysokość aktualnie zdefiniowanego limitu uczestnika;
  • CANL Usunięcie istniejącego limitu; 
  • STAT Zapytanie o aktualny poziom wykorzystania limitu.
 • colr.mrs.002.02 - komunikat ten informuje o:
  • ustanowieniu, usunięciu i poziomie wykorzystania limitu płatności. Komunikat wysyłany jest przez KDPW_CCP w odpowiedzi na komunikat dot. stanu limitu płatności (colr.mrl.002.02) do banku płatnika oraz do uczestnika rozliczającego.

  II. Limitowanie płatności śróddziennych wynikających z monitoringu transakcji (intraday)

  Płatności intraday wykonywane są przez uczestników rozliczających przy pomocy komunikatu colr.ins.001.02.
  Na podstawie przekazanej dyspozycji, KDPW_CCP generuje przelew z kodem zlecenia płatniczego 0652, obciążający rachunek bankowy banku płatnika w systemie NBP. Po zrealizowaniu przelewu, uczestnik rozliczający i bank płatnik otrzymują odpowiedni komunikat statusowy colr.sts.001.03.
  W przypadku płatności śróddziennych (intraday), dyspozycja wpłaty tytułem wstępnych depozytów lub właściwych depozytów zabezpieczających (corl.ins.001.02) przekazana do KDPW_CCP przez uczestnika rozliczającego, przed jej realizacją w NBP, kontrolowana jest w zakresie zgodności z limitem określonym (za pomocą dedykowanego komunikatu) przez bank płatnik.
  W celu ustanowienia/zapytania o stan/usunięcia limitu płatności bank płatnik przekazuje do systemu kdpw_stream komunikat: stan limitu płatności (colr.mrl.002.02), w odpowiedzi system kdpw_stream wygeneruje komunikat: status limitu płatności (colr.mrs.002.02), wskazujący status realizacji zlecenia (w przypadku przekazania błędnej instrukcji także kod błędu realizacji zlecenia) lub informację o limicie ustanowionym/pozostającym do wykorzystania w zależności od funkcji zapytania.
  Funkcja zapytania o stan ustanowionego limitu płatności dostępna jest także dla uczestników rozliczających z wykorzystaniem ww. komunikatów.
  Limit intraday (INT) jest limitem stałym, obowiązującym w każdym dniu rozliczeniowym, do czasu jego zmiany na inny lub usunięcia przez bank płatnik. Limit INT odnosi się do łącznej wartości zrealizowanych przelewów obciążających rachunek bankowy banku płatnika z tytułu dyspozycji danego uczestnika rozliczającego w danym dniu rozliczeniowym.
  W sytuacji, gdy kwota z instrukcji uczestnika rozliczającego przekroczy wartość limitu określonego przez bank płatnik (uwzględniając wszystkie wcześniejsze instrukcje, wykonane w ciężar danego limitu), taka instrukcja zostanie przez KDPW_CCP odrzucona z odpowiednim statusem. W trakcie sprawdzania kwoty przelewu obowiązują następujące zasady:
  • jeżeli kwota przelewu obciążającego rachunek bankowy jest mniejsza lub równa różnicy pomiędzy wartością limitu a sumą zrealizowanych w dniu bieżącym przelewów o kodzie 0652 obciążających rachunek bankowy płatnika, przelew jest generowany a po jego realizacji bank płatnik i uczestnik rozliczający otrzymują komunikat statusowy colr.sts.001.03;
  • jeżeli kwota przelewu obciążającego rachunek bankowy płatnika przekracza różnicę pomiędzy wartością limitu a sumą zrealizowanych przelewów o kodzie 0652 obciążających rachunek bankowy w bieżącym dniu, przelew nie jest generowany a uczestnik rozliczający i bank płatnik otrzymują komunikat statusowy colr.sts.001.03 informujący o niezrealizowaniu zlecenia.

  III. Limitowanie płatności ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej (end of day)
  Podczas porannej sesji rozliczeniowej w systemie kdpw_stream generowane są, a następnie kierowane do systemu w NBP przelewy z kodem zlecenia płatniczego 0651. Dotyczą one wyliczenia należności lub zobowiązań ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej z tytułu CRR, właściwych depozytów zabezpieczających, udziałów w funduszu rozliczeniowym i funduszach zabezpieczających.
  Bank płatnik ma możliwość przekazania do godz. 7.45 w danym dniu rozliczeniowym komunikatu stan limitu płatności (colr.mrl.002.02), w odpowiedzi system kdpw_stream wygeneruje komunikat: status limitu płatności (colr.mrs.002.02), wskazujący status realizacji zlecenia (w przypadku przekazania błędnej instrukcji także kod błędu realizacji zlecenia) lub informację o limicie ustanowionym/pozostającym do wykorzystania w zależności od funkcji zapytania.
  Funkcja zapytania o stan ustanowionego limitu płatności EOD jest dostępna także dla uczestników rozliczających z wykorzystaniem ww. komunikatów. W efekcie wprowadzenia przez bank płatnik dla danego uczestnika rozliczającego limitu dla płatności ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej, KDPW_CCP wygeneruje do realizacji w NBP przelewy z kodem zlecenia płatniczego 0651 wyłącznie do wysokości ustanowionego limitu. Pozostałe zobowiązania danego uczestnika rozliczającego zostaną zrealizowane ze środków pieniężnych wniesionych tytułem wstępnego depozytu rozliczeniowego.
  Limit płatności ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej (EOD) jest limitem obowiązującym tylko na wskazaną datę dnia rozliczeniowego, czyli jest limitem jednodniowym, ważnym do zamknięcia porannej sesji rozliczeniowej.
  Komunikat z limitem EOD przekazany przez płatnika po godz. 7.45 na bieżący dzień rozliczeniowy jest odrzucany, a informacja o odrzuceniu przekazywana w komunikacie status limitu płatności (colr.mrs.002.02).
  Ostatnia aktualizacja:27-06-2018 Do góry