Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warunki uczestnictwa w KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Wymogi formalne dla podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w KDPW_CCP

Podmiot zamierzający uzyskać uczestnictwo w KDPW_CCP, składa wniosek (wzór nr 1 ), który powinien zawierać:
 • wskazanie rodzaju działalności, w ramach której wnioskodawca zamierza uczestniczyć w systemie rozliczeń,
 • wskazanie typu lub typów uczestnictwa, o których przyznanie ubiega się wnioskodawca w ramach tego rodzaju działalności, zgodnie z klasyfikacją określoną w § 11 ust. 1-3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji.
Uwaga: Jeżeli wskazany został typ uczestnictwa:
reprezentant - należy wskazać uczestnika albo podmiot nie będący uczestnikiem, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać działalność w tym typie uczestnictwa, 
uczestnik rozliczający - należy wskazać rachunki instrumentów pochodnych – oświadczenie, w którym wskazuje podmioty zawierające transakcje na rynku instrumentów pochodnych, w zakresie których chce posiadać status uczestnika rozliczającego, 
uczestnik nierozliczający -  należy wskazać podmiot albo podmioty mające wykonywać obowiązki reprezentanta dla wnioskodawcy, 
 •  oświadczenie, że wnioskodawca spełnia warunki finansowe, o których mowa w § 23 ust. 2 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, oraz że zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej KDPW_CCP zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, i jest świadomy warunków, które jako uczestnik powinien spełniać zgodnie z § 23 ust.3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo związane z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego,
 • wskazanie rodzaju transakcji, w zakresie których wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo, oraz rynku, na którym mają one być zawierane.
Do wniosku należy dołączyć, zgodnie z § 20 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, następujące dokumenty:
 1. odpis statutu lub umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
 2. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania instrumentów finansowych, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa. W przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo należy załączyć oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 117 ust. 3 zdanie drugie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa), albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujący datę otrzymania tej informacji,
 3. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów (wzór nr 3),
 4. oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji Sądu Polubownego przy KDPW (wzór nr 4).

  Jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa związanego z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego, poza dokumentami określonymi powyżej, dodatkowo należy dołączyć do niego:
 5. kartę informacyjną zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu instrumentami finansowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów i telefaksów oraz adresów e-mail (wzór nr 5),
 6. oświadczenie wskazujące identyfikator wnioskodawcy we właściwej izbie rozrachunkowej albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcję agenta do spraw rozrachunku dla wnioskodawcy oraz identyfikator tego podmiotu we właściwej izbie rozrachunkowej (wzór nr 7),
 7. oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego wnioskodawcy, prowadzonego we właściwym banku rozliczeniowym w walucie, w której wnioskodawca zamierza uczestniczyć w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcję płatnika dla wnioskodawcy (wzory nr 6, 6 a, 6 b),
 8. oświadczenia podmiotów wskazanych przez wnioskodawcę zgodnie z pkt 6 lub 7, mających pełnić funkcje agenta do spraw rozrachunku lub płatnika, wyrażające zgodę na pełnienie tych funkcji dla wnioskodawcy (wzory nr 8, 9, 10).

  Wnioskodawca będący zagraniczną firmą inwestycyjną lub inną zagraniczną instytucją finansową, ubiegający się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego, do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo dołącza ponadto pisemną informację wskazującą rodzaje sprawozdań oraz innych informacji finansowych, o których mowa w § 28 ust.2 pkt 2 i 3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, oraz terminy, w których jest on zobowiązany je składać.

  Uczestnik, który uzyskał status uczestnika rozliczającego, zobowiązany jest na podstawie § 15 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, stosownie do rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, rodzaju transakcji, których status ten dotyczy, oraz rynku, na którym mają one być zawierane, w terminie przed przystąpieniem przez uczestnika albo przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, do zawierania na danym rynku transakcji określonego rodzaju, do:
 9. dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego,
 10. złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do właściwego funduszu zabezpieczającego ASO i dokonania wpłaty do tego funduszu (wzór nr 11 i 12),
 11. wniesienia wstępnego depozytu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem § 49 ust.3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji,
 12. dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do zamykania na rachunek uczestnika pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Rozliczeń Transakcji (wzór nr 13),
 13. dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do wystawiania na rachunek uczestnika zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych w zakresie koniecznym do wykonania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego (wzór nr 14). 


Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 12 i 13, powinny zawierać oświadczenie uczestnika o zrzeczeniu się przez niego prawa do ich odwołania lub zmiany ich zakresu z uwagi na potrzebę umożliwienia KDPW_CCP realizacji jego uprawnień określonych w Regulaminie Rozliczeń Transakcji. Pełnomocnictwa te wygasają wraz z ustaniem uczestnictwa podmiotu, który ich udzielił, co najmniej w zakresie związanym z posiadaniem przez niego statusu uczestnika rozliczającego.

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, umowa o uczestnictwo zawierana jest w terminie dwóch tygodni od złożenia KDPW_CCP wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu Rozliczeń Transakcji, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach Regulaminu Rozliczeń Transakcji.
Ponadto, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe warunki:

 •  wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 4 ust.3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji oraz dodatkowo – w przypadku dokumentów z pkt 1 i 2 sporządzonych za granicą wymagają zalegalizowania zgodnie z § 3 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP,
 •  zgodnie z § 2 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP, dokumenty załączane do wniosku określone w pkt 1 i 2, a także pełnomocnictwa składane przez uczestników albo przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo, sporządzone w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Pozostałe dokumenty, a także sam wniosek winny być złożone w języku polskim,
 •  uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez KDPW_CCP, zgodnie z § 32 Regulaminu Rozliczeń Transakcji.

Podmioty uprawnione do uzyskania statusu uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP

Uczestnikiem rozliczającym może zostać:

 1. podmiot, który zawarł umowę o uczestnictwo z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, będący posiadaczem konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych w zakresie prowadzenia rozrachunku transakcji, które ma obejmować ten status, 
 2. podmiot, który nie posiada konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w KDPW, ale zawarł umowę o reprezentację w KDPW z agentem do spraw rozrachunku, który będzie dokonywał rozrachunku transakcji zawieranych przez ten podmiot.

Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy we właściwym banku rozliczeniowym, prowadzony w walucie, w której zamierza uczestniczyć w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP, albo płatnika posiadającego taki rachunek w tym banku.
W przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej mającej siedzibę poza terytorium RP, uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP i wykonywanie zadań w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi uwarunkowane jest podpisaniem umowy o reprezentację z agentem rozrachunkowym (§ 3 ust. 13 Regulaminu Rozliczania Transakcji).
W celu realizacji przepływów finansowych wynikających z rozrachunku transakcji zagraniczna firma inwestycyjna jest zobligowania zawrzeć umowę z bankiem płatnikiem, który posiada rachunek w banku rozliczeniowym. Funkcję płatnika może pełnić agent do spraw rozrachunku lub inna instytucja będąca uczestnikiem bezpośrednim KDPW. Należy jednak pamiętać, iż obowiązki płatnika dla zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz agenta rozrachunkowego musi pełnić ten sam podmiot.

Wymogi kapitałowe

Wymogi kapitałowe dla uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego KDPW_CCP są szczegółowo określone w § 24 Regulaminu Rozliczeń Transakcji KDPW_CCP:


Typ uczestnictwa Minimalne Wymogi kapitałowe
Bank Dom Maklerski

GUR (generalny uczestnik rozliczający)

50 mln oraz iloczyn 5 mln za reprezentację innego podmiotu w KDPW_CCP

15 mln oraz iloczyn 2 mln za reprezentację innego podmiotu w KDPW_CCP

BUR (bezpośredni uczestnik rozliczający)

25 mln

4 mln


Wysokość wpłat początkowych do systemu gwarantowania rozliczeń

Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do wniesienia wpłaty początkowej do zasobu podstawowego funduszu, wg rynku:

RYNEK REGULOWANY

Pierwsza wpłata wynosi pięciokrotność wpłaty minimalnej określonej w § 8 Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego na poziomie 100.000 zł. Przedmiot wpłaty uczestnika do funduszu rozliczeniowego mogą stanowić środki pieniężne, jak również skarbowe papiery wartościowe. Skarbowe papiery wartościowe wniesione do funduszu rozliczeniowego podlegają zaliczeniu na poczet wpłaty do wysokości 90% jej zaktualizowanej wysokości.

Dodatkowo, uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych wpłaca zabezpieczenie z tytułu wstępnego depozytu rozliczającego w wysokości 100.000 zł. na podstawie uchwały Nr 11 Zarządu KDPW_CCP z dnia 14 czerwca 2011 r. Papiery wartościowe, a także gwarancja bankowa mogą podlegać zaliczeniu na poczet wstępnego depozytu rozliczeniowego do 100% jego wielkości.

ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU (ASO)

Pierwsza wpłata wynosi pięciokrotność wpłaty minimalnej określonej w § 8 ust. 2 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A. na poziomie 20.000 zł. Przedmiot wpłaty uczestnika do funduszu zabezpieczającego ASO mogą stanowić środki pieniężne, jak również skarbowe papiery wartościowe. Skarbowe papiery wartościowe wniesione do funduszu zabezpieczającego ASO podlegają zaliczeniu na poczet wpłaty do wysokości 90% jej zaktualizowanej wysokości. Wymogi materialno-techniczne
W stosunkach pomiędzy KDPW_CCP S.A. a uczestnikami KDPW_CCP, oświadczenia i informacje sporządzone w formie elektronicznej są dostarczane za pośrednictwem KDPW na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami, uznających skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie elektronicznej. Uruchomienie tej formy komunikacji z KDPW_CCP następuje po podpisaniu przez uczestnika KDPW_CCP takiego porozumienia z Krajowym Depozytem. Oświadczenie lub informacja podlegająca przekazaniu w formie elektronicznej, zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu Rozliczeń Transakcji, powinna zostać sporządzona w określonym formacie lub w określonej strukturze, które są prezentowane na stronie internetowej KDPW_CCP.

Wymogi finansowe i sprawozdawcze

Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW_CCP S.A. informacji finansowych określonych w § 28-30 Regulaminu Rozliczeń Transakcji oraz zgodnie z § 27 jest zobowiązany do codziennego obliczania wskaźników związanych z normami ostrożnościowymi według zasad określonych we właściwych przepisach, o których mowa w § 26. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych ustalonych na podstawie Regulaminu Rozliczeń Transakcji uczestnik ma obowiązek w terminie dwóch dni pisemnie poinformować o tym KDPW_CCP, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.
Ostatnia aktualizacja:25-07-2013 Do góry