Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany komunikatów XML dot. raportowania transakcji do Repozytorium Transakcji KDPW

Od października 2017 r. w środowisku testowym (TSTB) została udostępniona obsługa nowych komunikatów xml, które w środowisku produkcyjnym będą wprowadzone od dnia obowiązywania nowych standardów technicznych EMIR w zakresie raportowania transakcji do Repozytorium Transakcji KDPW. Nowe wersje komunikatów dotyczą obsługi numerów klasyfikacyjnych klientów – NKK (acmt.rqc.001.03, acmt.stc.001.03) oraz wniesionych zabezpieczeń klienta zobowiązanego do raportowania (colr.ins.002.03). W przypadku obsługi NKK wprowadzona została data obowiązywania zmian oraz możliwość wprowadzenia wielu branż dla podmiotów zobowiązanych. Lista stosowanych oznaczeń sektora została opisana w Tabeli 1 w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego (EU) 2017/105 z dnia 19 października 2016 r.
Ze względu na wymaganie dotyczące określenia czy druga strona jest zobowiązana do raportowania (pole ‘Subject to EMIR regulation obligation’), wskazane jest uzupełnienie przez uczestników bazy NKK o
:
  1. kod kraju rezydencji (Ctry);
  2. oznaczenie klienta (LegalSts) jako osoba fizyczna(P) lub osoba prawna(L);
  3. informację o branży klienta (CorpSctr).

Pole 2.10.3 - CorpSctr – ‘Branża, do której należy klient’ należy wypełniać następująco:
A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(1)
C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE(2)
F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(3)
I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE
L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(4)
O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(5)
R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE
U = przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(6)

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(7)
1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
2 = Górnictwo i wydobywanie
3 = Przetwórstwo przemysłowe
4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
6 = Budownictwo
7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
8 = Transport i gospodarka magazynowa
9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
10 = Informacja i komunikacja
11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 = Edukacja
17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
19 = Pozostała działalność usługowa
20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności, rozdzielając je znakiem »-«.
Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Na podstawie tegoż wskazania KDPW_CCP będzie mógł określić, czy druga strona jest zobowiązana do raportowania. W przypadku braku przy NKK wypełnionych informacji w polach ‘Ctry’ i ‘LegalSts, KDPW_CCP przyjmie dla celów raportowania wartości domyślne Ctry = PL i LegalSts = P.
Dodatkowo wprowadzony zostanie komunikat (secl.str.001.01), informujący uczestnika o niezaraportowaniu transakcji z kont klientów oznaczonych flagą raportowania. Ze względu na wprowadzony wymóg posiadania aktywnego kodu LEI, taka sytuacja może wystąpić na przykład wtedy, gdy kod LEI nie będzie aktywny. W KDPW_CCP prowadzone są prace mające na celu zbudowanie narzędzi umożliwiających dodatkowe zaraportowanie transakcji po aktywacji kodu LEI.

23 października w systemie produkcyjnym udostępniona została nowa wersja komunikatu acmt.rqc.001.03 – Instrukcja NKK, dzięki której możliwe jest spełnienie obowiązku przekazywania do RT informacji o branży podmiotu raportującego w rozszerzonej formie.
Wdrożenie zmian w KDPW_CCP (uzależnione od wdrożenia zmian w Repozytorium Transakcji KDPW) odbędzie się w dniu roboczym w KDPW_CCP poprzedzającym dzień wdrożenia zmian Repozytorium Transakcji KDPW.
Komunikaty colr.ins.002.02 będą obsługiwane do godz. 12.00 w dniu wdrożenia zmian w KDPW_CCP, po tej godzinie przyjmowane będą wyłącznie komunikaty colr.ins.002.03.

Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Xsd Przykład
acmt.stc.001.03 Status instrukcji dotyczącej NKK      
colr.ins.002.03 Rejestracja zabezpieczenia klienta      
secl.str.001.01 Informacja o raportowaniu transakcji      
acmt.rqc.001.03 Instrukcja dotycząca NKK      
Ostatnia aktualizacja:24-10-2017 Do góry