Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW_CCP S.A. udostępnienia uczestnikom rozliczającym informacje o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń.

Dodatkowe dane przekazywane są cyklicznie i dotyczą: 
 • proponowanego podziału prognozowanej wartości pożytków:
  • informacja miesięczna,
  • dwa pierwsze miesiące kwartału, 
 • proponowanego podziału wartości pożytków faktycznie wypracowanych:
  • informacja na koniec każdego kwartału,
 • na poziomie zdefiniowanych w systemie kdpw_stream kont zabezpieczeń (PB), prowadzonych dla uczestnika rozliczającego 
        (z dokładnością do NKK).

   Procentowy udział w zabezpieczeniach w podziale na konto PB z jego atrybutami (Typ własności, Typ uczestnictwa,
   Identyfikator umowy reprezentacji) dla danego uczestnika rozliczającego w danej walucie i na dany typ zabezpieczenia wyliczany jest jako iloraz zagregowanej wartości zabezpieczeń danego NKK i zagregowanej wartości zabezpieczeń uczestnika w danym miesiącu. Wartości pożytków przypadających na konto PB u danego uczestnika rozliczającego to iloczyn procentowego udziału i wartości pożytków przypadających na uczestnika rozliczającego, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku sposobem matematycznym.

   Dodatkowe dane dot. proponowanego podziału pożytków obejmują następujące typy zabezpieczeń: 
  • Właściwy Depozyt Zabezpieczający (MARS),
  • Depozyt wstępny OTC (OTCL),
  • Właściwy Depozyt Zabezpieczający OTC (OTCM),
  • Wstępny Depozyt zabezpieczający Pożyczek negocjowanych (MRLI),
  • Właściwy Depozyt zabezpieczający (MRLB).
  • Ostatnia aktualizacja:18-04-2019 Do góry