Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozwiązanie umowy o uczestnictwo

Zgodnie z § 111 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić:
 1. na wniosek uczestnika rozliczającego z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia, pod warunkiem wykonania zobowiązań z otwartych pozycji bądź stanów wynikających z rozliczenia transakcji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika,
 2. za porozumieniem stron,
 3. na wniosek KDPW_CCP w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia po stronie uczestnika naruszającego, zgodnie z § 113 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) KDPW_CCP jest uprawniony do:
  • pozbawienia uczestnictwa uczestnika naruszającego;
  • powstrzymania się od wykonywania umowy o uczestnictwo zawartej z uczestnikiem naruszającym w trybie określonym w § 121 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany),
  • odmowy dalszego przyjmowania transakcji do rozliczenia, w których rozliczeniu miałby uczestniczyć uczestnik naruszający, chyba że inny uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji i został wskazany do ich rozliczenia.
  Wierzytelności KDPW_CCP oraz uczestnika, który zostaje pozbawiony uczestnictwa, wynikające z rozliczenia transakcji przyjętych do rozliczenia w systemie rozliczeń, których uczestnik ten jest stroną rozliczenia, oraz z tytułu jego uczestnictwa w tym systemie, są przedmiotem kompensacji dokonanej przez KDPW_CCP zgodnie z regulaminem oraz uchwałami Zarządu KDPW_CCP, które zostały podjęte na jego podstawie. W wyniku dokonania kompensacji wzajemnych należności KDPW_CCP jest uprawniony albo zobowiązany względem uczestnika do, odpowiednio, otrzymania od niego albo zapłaty na jego rzecz kwoty, jaka pozostała po wykonaniu wszystkich działań, które mają na celu wykonanie zobowiązań tego uczestnika w tym systemie. Wierzytelności ulegają umorzeniu z chwilą dokonania przez KDPW_CCP tej kompensacji i zaewidencjonowania jej wyniku w swoich systemach.
 4. na wniosek uczestnika rozliczającego w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku, gdy:
  • KDPW_CCP nie dokonał płatności tytułem wykonania świadczenia rozliczeniowego albo zastępczego w ciągu 45 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym stał się zobowiązany do wykonania tego świadczenia na rzecz uczestnika rozliczającego (§ 111 ust. 1 pkt 4 lit. a Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany),
  • w stosunku do KDPW_CCP została ogłoszona upadłość lub został oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • Zarząd lub likwidator KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,
  • podmiot będący wierzycielem KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,
  • KDPW_CCP został postawiony w stan likwidacji,
  • Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia udzielonego KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP i upłynął termin na wniesienie środków zaskarżenia lub środki te zostały wyczerpane.

Wniosek w sprawie rozwiązania umowy o uczestnictwo
- Wzór nr 17
Ostatnia aktualizacja:21-08-2018 Do góry