Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (colr.stm.001.01)


Komunikat zawiera szczegółową informację o płatnościach z tytułu funduszu rozliczeniowego, funduszy zabezpieczających, depozytów zabezpieczających, depozytu dodatkowego oraz codziennych rozrachunków rynkowych, premii i wykonań instrumentów realizowanych jednym zleceniem płatniczym o kodzie tytułu 651.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BalanceDetails- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika
Elementy

składowe
BalElem{1,unbounded}

UpdtdFndVal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="BalanceDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BalElem" type="BalanceElement" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceDetails/BalElem- Płatność jednostkowa (element)

Opis Płatność jednostkowa
Typ BalanceElement
Źródło <xs:element name="BalElem" type="BalanceElement" maxOccurs="unbounded" />

BalanceDetails/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego
Typ UpdatedFundValue
Źródło <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" maxOccurs="unbounded" />

BalanceElement- Płatność jednostkowa (typ złożony)

Opis Płatność jednostkowa
Elementy

składowe
OwnrTp{0,1}

AcctTp{0,1}

OblgtnTp{0,1}

SgndBal

Źródło <xs:complexType name="BalanceElement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OblgtnTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SgndBal" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceElement/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności. Wartości: H-rachunek własny; C-rachunki klientów.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/AcctTp- Typ kont (element)

Opis Typ kont. Wartości: I-konta indywidualne; G-konta zbiorcze.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="AcctTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/OblgtnTp- Typ zobowiązania (element)

Opis Typ zobowiązania. Wartości: CRRP- CRR/Premia; EXRC – wykonania; LAMG - właściwy depozyt zabezpieczający pożyczki; MAMG - właściwy depozyt zabezpieczający.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OblgtnTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/SgndBal- Wartość płatności jednostkowej (element)

Opis Wartość płatności jednostkowej
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="SgndBal" type="BalanceAndSide" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.stm.001.01

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.stm.001.01" type="colr.stm.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.stm.001.01- Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (element)

Opis Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem
Typ colr.stm.001.01
Źródło <xs:element name="colr.stm.001.01" type="colr.stm.001.01" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MemberBalance- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (typ złożony)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Elementy

składowe
StmtDt

PmtDt

Ccy

TtlMmbNetBal

BalDtls

Źródło <xs:complexType name="MemberBalance" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MemberBalance/StmtDt- Data naliczania (element)

Opis Data naliczania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

MemberBalance/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

MemberBalance/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

MemberBalance/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberBalance/BalDtls- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (element)

Opis Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika
Typ BalanceDetails
Źródło <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" />

UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego
Elementy

składowe
FndCd

UpdtdBal

ExmUpdtdBal

Źródło <xs:complexType name="UpdatedFundValue" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="ExmUpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

UpdatedFundValue/UpdtdBal- Płatność z tytułu regulacji funduszu (element)

Opis Płatność z tytułu regulacji funduszu
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

UpdatedFundValue/ExmUpdtdBal- Płatność z tytułu depozytu dodatkowego (element)

Opis Płatność z tytułu depozytu dodatkowego
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="ExmUpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

colr.stm.001.01- Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (typ złożony)

Opis Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem
Elementy

składowe
GnlInf

MmbBal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="colr.stm.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.stm.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.stm.001.01/MmbBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ MemberBalance
Źródło <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />