Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.04)


Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego. Komunikat wysyłany do uczestnika rozliczającego.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndSignedAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: SignedAmount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndSignedAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="SignedAmount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
LVEX Informacja o przekroczeniu limitu transakcyjnego
RQST Informacja o realizacji zlecenia uczestnika
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="LVEX" />

     <xs:enumeration value="RQST" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

EligDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Referencje
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.mrs.001.04{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.mrs.001.04" type="colr.mrs.001.04" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.mrs.001.04- Status limitu transakcyjnego (element)

Opis Status limitu transakcyjnego
Typ colr.mrs.001.04
Źródło <xs:element name="colr.mrs.001.04" type="colr.mrs.001.04" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MarginDetails- Informacja o poziomie depozytu (typ złożony)

Opis Informacja o poziomie depozytu
Elementy

składowe
MktTp

KDPWMmbId

InitlDpst{0,1}

PstdMrgn{0,1}

TtlMrgn{0,1}

Lmt{0,1}

LmtExcs{0,1}

KDPWLmt{0,1}

KDPWSafAcctLmt{0,unbounded}

ReqSts{0,1}

Źródło <xs:complexType name="MarginDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MktTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="InitlDpst" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PstdMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LmtExcs" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWLmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSafAcctLmt" type="SafekeepingAccountLimits" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="ReqSts" type="RequestStatus" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MarginDetails/MktTp- Rodzaj rynku (Rynek regulowany lub Alternatywny system obrotu) (element)

Opis Rodzaj rynku (Rynek regulowany lub Alternatywny system obrotu)
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="MktTp" type="Code4Text" />

MarginDetails/KDPWMmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MarginDetails/InitlDpst- Wstępny depozyt (element)

Opis Wstępny depozyt
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="InitlDpst" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

MarginDetails/PstdMrgn- Wniesiony depozyt zabezpieczający (element)

Opis Wniesiony depozyt zabezpieczający
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PstdMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

MarginDetails/TtlMrgn- Aktualnie wyliczone całkowite wymaganie depozytowe (element)

Opis Aktualnie wyliczone całkowite wymaganie depozytowe
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="TtlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

MarginDetails/Lmt- Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego (element)

Opis Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="Lmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

MarginDetails/LmtExcs- Niedobór/nadwyżka zabezpieczeń do limitu KDPW_CCP (element)

Opis Niedobór/nadwyżka zabezpieczeń do limitu KDPW_CCP
Typ CurrencyAndSignedAmount
Źródło <xs:element name="LmtExcs" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

MarginDetails/KDPWLmt- Limit KDPW_CCP (element)

Opis Limit KDPW_CCP
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="KDPWLmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

MarginDetails/KDPWSafAcctLmt- Limity na konto (element)

Opis Limity na konto
Typ SafekeepingAccountLimits
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcctLmt" type="SafekeepingAccountLimits" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

MarginDetails/ReqSts- Status zlecenia (element)

Opis Status zlecenia
Typ RequestStatus
Źródło <xs:element name="ReqSts" type="RequestStatus" minOccurs="0" />

RequestStatus- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
ReqStsCd{0,1}

ReqErrCd{0,1}

ErrDsc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RequestStatus" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ReqStsCd" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReqErrCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ErrDsc" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RequestStatus/ReqStsCd- Status realizacji zlecenia (element)

Opis Status realizacji zlecenia. Pole RqStatus może przyjąć wartość: ’00’ – poprawna odpowiedź na zapytanie o aktualny poziom wykorzystania limitu, ’10’ – limit uczestnika obowiązuje, ‘11’ – nowy limit uczestnika został ustanowiony, ’12’ – limit uczestnika został usunięty, ’90’ – zlecenie nie zostało zrealizowane, ‘99’ – nieprzewidziany błąd.
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReqStsCd" type="Max2Text" minOccurs="0" />

RequestStatus/ReqErrCd- Kod błędu realizacji zlecenia (element)

Opis Kod błędu realizacji zlecenia. Pole RqError może przyjąć wartość: '0001' – nieprawidłowy kod uczestnika, '0002' – nieprawidłowy identyfikator konta, '0003' – brak podanego limitu transakcyjnego, '0004' – limit uczestnika zdefiniowany niepoprawnie '0005' – nieprawidłowa waluta limitu '0006' – niepoprawny rynek, '0007' – niepoprawna data obowiązywania, '0008' – nieprawidłowy typ zapytania, '0010' – nieprawidłowo wypełniony identyfikator konta, '0099' – inny błąd.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="ReqErrCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

RequestStatus/ErrDsc- Opis (element)

Opis Opis
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="ErrDsc" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator komunikatu zlecenia (element)

Opis Identyfikator komunikatu zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=5

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="5" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoSettlementSafekeepingAccount- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo (typ złożony)

Opis Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo
Elementy

składowe
InitlMrgn{0,1}

MtM{0,1}

LCMrgn{0,1}

RpRtMrgn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RepoSettlementSafekeepingAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InitlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtM" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LCMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRtMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RepoSettlementSafekeepingAccount/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający SPAN (element)

Opis Depozyt zabezpieczający SPAN
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="InitlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoSettlementSafekeepingAccount/MtM- Wyrównanie do rynku (element)

Opis Wyrównanie do rynku
Typ CurrencyAndSignedAmount
Źródło <xs:element name="MtM" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

RepoSettlementSafekeepingAccount/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)

Opis Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="LCMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoSettlementSafekeepingAccount/RpRtMrgn- Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo (element)

Opis Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="RpRtMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits- Limity na konto (typ złożony)

Opis Limity na konto
Elementy

składowe
KDPWSafAcct{0,1}

InitlMrgn{0,1}

MtM{0,1}

LCMrgn{0,1}

WWRMrgn{0,1}

CRR{0,1}

RpMktSttlmSafAcct{0,unbounded}

Lmt{0,1}

MmbLmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SafekeepingAccountLimits" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InitlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtM" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LCMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="WWRMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CRR" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpMktSttlmSafAcct" type="RepoSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="Lmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SafekeepingAccountLimits/KDPWSafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający (element)

Opis Depozyt zabezpieczający
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="InitlMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/MtM- Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku (element)

Opis Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="MtM" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)

Opis Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="LCMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/WWRMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk (element)

Opis Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="WWRMrgn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/CRR- Bieżące rozrachunki (CRR/premia) (element)

Opis Bieżące rozrachunki (CRR/premia)
Typ CurrencyAndSignedAmount
Źródło <xs:element name="CRR" type="CurrencyAndSignedAmount" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/RpMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo (element)

Opis Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo
Typ RepoSettlementSafekeepingAccount
Źródło <xs:element name="RpMktSttlmSafAcct" type="RepoSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

SafekeepingAccountLimits/Lmt- Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego na konto (element)

Opis Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego na konto
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="Lmt" type="Percentage" minOccurs="0" />

SafekeepingAccountLimits/MmbLmt- Limit ustanowiony przez uczestnika (element)

Opis Limit ustanowiony przez uczestnika o
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="SignedAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

colr.mrs.001.04- Status limitu transakcyjnego (typ złożony)

Opis Status limitu transakcyjnego
Elementy

składowe
GnlInf

MrgnDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="colr.mrs.001.04" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="MrgnDtls" type="MarginDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.mrs.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.mrs.001.04/MrgnDtls- Informacja o poziomie depozytu (element)

Opis Informacja o poziomie depozytu
Typ MarginDetails
Źródło <xs:element name="MrgnDtls" type="MarginDetails" minOccurs="0" />