Struktura komunikatu: Rejestracja zabezpieczenia klienta (auth.mrg.001.01)


Komunikat rejestrujący zabezpieczenie klienta zdeponowane u uczestnika rozliczającego zobowiązanego do raportowania.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe
KDPWMmbId

KDPWMmbLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW_CCP
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbLEI- Identyfikator LEI UR (element)

Opis Identyfikator LEI UR
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

ClientIdentification- Dane klienta uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe
ClntId

ClntLEI

Źródło <xs:complexType name="ClientIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

     <xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientIdentification/ClntId- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

ClientIdentification/ClntLEI- Identyfikator LEI klienta (element)

Opis Identyfikator LEI klienta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" />

CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony)

Opis Informacja o zabezpieczeniu
Elementy

składowe
ClrgMmbInf

CollMktId

ClntDtls

EligDt

InitlMrgnPstd

VartnMrgnPstd

InitlMrgnRcvd

VartnMrgnRcvd

XcssCollPstd

XcssCollRcvd

Źródło <xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

     <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" />

     <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="InitlMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="VartnMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="InitlMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="VartnMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (UR) (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego (UR)
Typ ClearingMemberIdentification
Źródło <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

CollateralInstructionDetails/CollMktId- Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR) (element)

Opis Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR)
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" />

CollateralInstructionDetails/ClntDtls- Dane klienta uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego
Typ ClientIdentification
Źródło <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" />

CollateralInstructionDetails/EligDt- Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie (element)

Opis Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="InitlMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="VartnMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="InitlMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="VartnMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

CollateralInstructionDetails/XcssCollPstd- Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" />

CollateralInstructionDetails/XcssCollRcvd- Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
auth.mrg.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="auth.mrg.001.01" type="auth.mrg.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/auth.mrg.001.01- Rejestracja zabezpieczenia klienta (element)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta
Typ auth.mrg.001.01
Źródło <xs:element name="auth.mrg.001.01" type="auth.mrg.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

auth.mrg.001.01- Rejestracja zabezpieczenia klienta (typ złożony)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta
Elementy

składowe
GnlInf

CollDtls

Źródło <xs:complexType name="auth.mrg.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

auth.mrg.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

auth.mrg.001.01/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)

Opis Informacja o zabezpieczeniu
Typ CollateralInstructionDetails
Źródło <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />