Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin funduszu rozliczeniowego - wprowadzane zmiany

25 kwietnia 2022 r.
W dniu 25 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym oraz zatwierdzenia zmian do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, dokonanych uchwałą Nr 15/498/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2021 r. (z uwzględnieniem jej zmiany dokonanej uchwałą Nr 9/553/22
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.).
Zmiany Regulaminu funduszu rozliczeniowego nastąpiły przede wszystkim w celu dostosowania regulacji w związku z rozpoczęciem rozliczeń transakcji repo.
Regulamin funduszu rozliczeniowego w wersji obowiązującej od 01.10.2019 r. do 24.04.2022 r.

1 października 2019 r.
W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr   45/347/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 40/387/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:
 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
 • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
 • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.
Regulamin funduszu rozliczeniowego w wersji obowiązującej od 1 września 2016 r. do 30.09.2019 r.

1 września 2016 r.

Z dniem 1 września 2016 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2016 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane Uchwałą Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. zmienioną Uchwałą Nr 5/204/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 8 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 12/211/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 26/225/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 19 maja 2016 r.
Wprowadzane zmiany polegały w szczególności na
 • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem); 
 • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, wpłat na poczet funduszu rozliczeniowego albo odpowiedniego funduszu zabezpieczającego.
Ostatnia aktualizacja:26-04-2022 Do góry