Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot - zmiany

25 kwietnia 2022 r.
W dniu 25 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym.
Zmiany Regulaminu nastąpiły przede wszystkim w celu rozpoczęcia rozliczeń transakcji warunkowych repo, które są zawierane w obrocie zorganizowanym. KDPW_CCP S.A. przyjmuje do rozliczeń klasyczne transakcje repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe (SPW) rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem obligacji indeksowanych. Transakcje repo są objęte dotychczasowym systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji organizowanym przez KDPW_CCP S.A. od momentu przyjęcia ich do systemu rozliczeń KDPW_CCP S.A. (czyli transakcje zawierane w obrocie zorganizowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. są objęte dotychczasowym funduszem zabezpieczającym ASO GPW BondSpot).
Regulamin funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, w wersji obowiązującej od 05.10.2020 r. do 24.04.2022 r.

5 października 2020 r.

Z dniem 5 października 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot mające na celu dostosowanie tej regulacji w związku z planowanym wdrożeniem mechanizmu CCP w zakresie obsługi rynku Treasury BondSpot Poland i rozpoczęciem kierowania transakcji zawieranych na tym rynku do rozliczeń dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. Zastosowanie tego mechanizmu zapewni pełną anonimowość transakcji na tym rynku i pozwoli w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.
W związku z powyższym transakcje z rynku Treasury BondSpot Poland zostaną objęte obecnie funkcjonującym funduszem zabezpieczającym rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przez BondSpot S.A.. KDPW_CCP S.A. będzie w przypadku w/w transakcji stosować mechanizmy zarządzania ryzykiem, które są standardowe dla obrotu zorganizowanego.
Regulamin funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot w wersji obowiązującej od 1.10.2019 r. do 4.10.2020 r.

1 października 2019 r.
W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, które mają na celu dostosowanie tej regulacji do zmian w Regulaminie funduszu rozliczeniowego i polegają m.in. na wprowadzeniu procesu codziennej aktualizacji wpłat uczestników.
Regulamin funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot w wersji obowiązującej od 1.09.2016 r. do 30.09.2019 r.
W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:
 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
 • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
 • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.

1 września 2016 r.
Z dniem 1. września 2016 r. weszły w życie zmiany Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot. Zmiany nastąpiły w związku z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały
 Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 3/202/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 8 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 10/209/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Uchwałą Nr 24/223/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 19 maja 2016 r., a także zmianami Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Wprowadzane zmiany polegały w szczególności na:
 • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem);
 • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR na poczet wpłat do funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot.
Ostatnia aktualizacja:26-04-2022 Do góry