Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opis systemu gwarantowania rozliczeń transakcji

Zarządzanie ryzykiem w KDPW_CCP oparte zostało na międzynarodowych standardach i rozwiązaniach stosowanych na największych rynkach finansowych świata, w szczególności poprzez zastosowanie metody SPAN® dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metody symulacji historycznej Value at Risk dla transakcji OTC.
System gwarantowania rozliczeń i stosowane procedury poddawane są codziennym walidacjom spełniającym rygorystyczne normy narzucone przez regulatorów.

Zasoby systemu gwarantowania rozliczeń
 1. Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników
  Uczestnicy KDPW_CCP zobowiązani są spełnić wymogi finansowe (m.in. mieć odpowiednio wysoki kapitał własny) i ostrożnościowe, a także regularnie przekazywać KDPW_CCP określone w Regulaminie informacje finansowe i codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi. więcej
 2. Depozyty zabezpieczające
  Depozyty zabezpieczające służą zabezpieczeniu ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji uczestnika, który za ich rozliczenie odpowiada i są wnoszone indywidualnie przez uczestników rozliczających.
  więcej
 3. Fundusze (rozliczeniowy, zabezpieczający ASO, zabezpieczający pożyczki na zlecenie)
  Fundusz rozliczeniowy jest prowadzony dla danego kompleksu giełd i jest dodatkowym zasobem, który może zostać użyty tylko wówczas, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów zabezpieczających okażą się niewystarczające. Fundusz zabezpieczający ASO jest prowadzony dla poszczególnych alternatywnych systemów obrotu, na których zawierane są transakcje rozliczane przez KDPW_CCP. Fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z pożyczki na zlecenie, zawartej za pośrednictwem Krajowego Depozytu w ramach systemu pożyczek negocjowanych.
  więcej
 4. Kapitały własne izby rozliczeniowej, wynoszące 233,6 mln PLN (ok. 56 mln EUR).
  Kapitał własny izby rozliczeniowej jest kolejnym, istotnym narzędziem w systemie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym, podnoszącym bezpieczeństwo rozliczeń rynku
  więcej 
 5. Pozostałe zasoby - po wykorzystaniu wszystkich zasobów systemu, włącznie z kapitałami własnymi do 110% wartości minimalnego wymaganego poziomu, KDPW_CCP może wezwać uczestników do dokonania wpłat dodatkowych do funduszy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości poprzedniej wpłaty.
Rodzaje środków wnoszonych z tytułu zabezpieczeń
Zabezpieczenia przyjmowane są do KDPW_CCP w postaci:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Rozdział 3 Oddział 4 § 70 klient musi posiadać w momencie wystawienia zlecenia depozyt nie mniejszy niż ten obliczony z wykorzystaniem zasad określonych przez KDPW_CCP. Zgodnie z uchwałą nr 201/09 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 2 czerwca 2009 r. (z późn. zm.) KDPW_CCP dopuszcza do wykorzystania w procesie wyliczania wstępnych depozytów zabezpieczających portfele klientów również inne metody, jeśli zostaną one wcześniej zaakceptowane przez KDPW_CCP.
 • środków pieniężnych (PLN, EUR),
 • obligacji skarbowych będących w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20,
 • bonów skarbowych,
 • dłużnych papierów skarbowych nominowanych w EUR, wyemitowane przez inne niż Rzeczpospolita Polska będące członkami Unii Europejskiej*

* Możliwość wnoszenia jako zabezpieczenie papierów wartościowych nominowanych w EUR zostanie udostępniona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych wejdą w życie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy w tych papierach.

Limity koncentracji
Papiery wartościowe wnoszone przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego tytułem depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu rozliczeniowego, lub właściwego funduszu zabezpieczającego są uwzględniane przy ustalaniu wartości złożonych przez niego depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu rozliczeniowego, lub właściwego funduszu zabezpieczającego, o ile nie zostaną przekroczone ustalone przez KDPW_CCP wartości, zwane limitami koncentracji.
KDPW_CCP określa następujące rodzaje limitów koncentracji: 

Metody obliczania wymagań depozytowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Rozdział 3 Oddział 4 § 70 klient musi posiadać w momencie wystawienia zlecenia depozyt nie mniejszy niż ten obliczony z wykorzystaniem zasad określonych przez KDPW_CCP. Uczestnicy mogą stosować do obliczania wymogów depozytowych metodykę SPAN. KDPW_CCP dopuszcza do wykorzystania w procesie wyliczania wstępnych depozytów zabezpieczających portfele klientów również inne metody, jeśli zostaną one wcześniej zaakceptowane przez KDPW_CCP.
Ostatnia aktualizacja:06-03-2018 Do góry