Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opis systemu gwarantowania rozliczeń transakcji

Zarządzanie ryzykiem w KDPW_CCP oparte zostało na międzynarodowych standardach i rozwiązaniach stosowanych na największych rynkach finansowych świata, w szczególności poprzez zastosowanie metody SPAN® dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metody symulacji historycznej Value at Risk dla transakcji OTC.
System gwarantowania rozliczeń i stosowane procedury poddawane są codziennym walidacjom spełniającym rygorystyczne normy narzucone przez regulatorów.

Zasoby systemu gwarantowania rozliczeń
 1. Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników
  Uczestnicy KDPW_CCP zobowiązani są spełnić wymogi finansowe (m.in. mieć odpowiednio wysoki kapitał własny) i ostrożnościowe, a także regularnie przekazywać KDPW_CCP określone w Regulaminie informacje finansowe i codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi. więcej
 2. Depozyty zabezpieczające
  Depozyty zabezpieczające służą zabezpieczeniu ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji uczestnika, który za ich rozliczenie odpowiada i są wnoszone indywidualnie przez uczestników rozliczających.
  więcej
 3. Fundusze (rozliczeniowy/zabezpieczające)
  Fundusz stanowią środki finansowe utrzymywane w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z niewypłacalności największego uczestnika KDPW_CCP lub uczestników drugiego i trzeciego co do wielkości, jeżeli łączna wartość ich ekspozycji na ryzyko jest wyższa. Środki wpłacane przez uczestników do funduszy stanowią współwłasność łączną uczestników. Fundusze są wykorzystywane na pokrycie strat wynikających z konieczności zamknięcia pozycji uczestnika niewypłacalnego w skrajnych warunkach rynkowych.
  więcej
 4. Kapitały własne izby rozliczeniowej, wynoszące 251,6 mln PLN (ok. 53,5 mln EUR).
  Kapitały własne KDPW_CCP utrzymywane są w celu pokrycia niewypłacalności dwóch największych uczestników rozliczających w skrajnych warunkach rynkowych. Dedykowana część kapitałów własnych (zasób celowy) zostaje użyta po wykorzystaniu wpłat niewypłacalnego uczestnika do funduszy.
  więcej 
 5. Pozostałe zasoby - po wykorzystaniu wszystkich zasobów systemu, włącznie z kapitałami własnymi do 110% wartości minimalnego wymaganego poziomu, KDPW_CCP może wezwać uczestników do dokonania wpłat dodatkowych do funduszy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości poprzedniej wpłaty.

Rodzaje środków wnoszonych z tytułu zabezpieczeń
Zabezpieczenia przyjmowane są do KDPW_CCP w postaci:
 • środków pieniężnych (PLN, EUR),
 • papierów wartościowych:
  • bonów i obligacji skarbowych będących w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20*,
  • dłużnych papierów wartościowych nominowanych w EUR, wyemitowanych przez państwa będące członkami Unii Europejskiej, inne niż Rzeczpospolita Polska**,
   o ile zostały wskazane na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
* Z dniem 3 lipca 2017 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 przestają być przedmiotem depozytów zabezpieczających na czas nieokreślony. Od tego momentu KDPW_CCP zaprzestaje wskazywania tych akcji na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Ponowne wskazanie przez KDPW_CCP akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na liście papierów wartościowych nastąpi w przypadku wyrażenia przez uczestników rozliczających zainteresowania tym rodzajem zabezpieczenia, przy uwzględnieniu wymogów określonych w wyżej wymienionym regulaminie.
** Możliwość wnoszenia jako zabezpieczenie papierów wartościowych nominowanych w EUR zostanie udostępniona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych wejdą w życie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy w tych papierach.

Metody kalkulacji depozytów zabezpieczających
Zasady wyznaczania depozytów zabezpieczających opracowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz uzupełniającym Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych. Depozyty zabezpieczające obliczane są z wykorzystaniem modelu SPAN.
Ostatnia aktualizacja:08-09-2022 Do góry