Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Fundusz rozliczeniowy/zabezpieczający ASO

Fundusz rozliczeniowy/zabezpieczający ASO służy zabezpieczeniu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji zawieranych na rynku zorganizowanym. Jest dodatkowym zasobem, który może zostać użyty tylko wówczas, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów zabezpieczających okażą się niewystarczające.

Zasady działania funduszu
Fundusz rozliczeniowy/zabezpieczający ASO jest funduszem wzajemnego gwarantowania, co oznacza, że wpłaty do funduszu wnoszone są solidarnie przez poszczególnych uczestników rozliczających, proporcjonalnie do wartości ich ryzyka niepokrytego w analizowanym okresie. Ryzyko niepokryte to, w uproszczeniu, różnica pomiędzy wartością depozytów zabezpieczających obliczonych dla warunków skrajnych (ekstremalnych, ale możliwych) a wartością depozytów obliczonych dla warunków normalnych. KDPW_CCP określa poziom ryzyka, który powinien zabezpieczyć w prowadzonym systemie gwarantowania i na tej podstawie szacuje parametry scenariuszy warunków skrajnych (ekstremalnych, ale możliwych zdarzeń rynkowych) wykorzystywanych do określenia wartości środków gromadzonych w funduszu.

Rynki zabezpieczone funduszem
Rynki rozliczane przez KDPW_CCP są podzielone na 3 kompleksy, z których każdy zabezpieczany jest osobnym funduszem:
  • kompleks A – rynek regulowany (GPW oraz BondSpot) - fundusz rozliczeniowy,
  • kompleks B – alternatywny system obrotu GPW i BondSpot - fundusz zabezpieczający,
  • kompleks C – rynek regulowany i ASO - fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie.

Aktualizacja wpłat do funduszu
Proces aktualizacji funduszu związany z wyliczeniem nowej wymaganej wpłaty odbywa się w cyklach miesięcznych (tzw. duża aktualizacja). Każdego dnia rozliczeniowego uczestnik informowany jest o prognozowanej wymaganej wpłacie. Wartość funduszu jest zależna od największej średniej wartości ryzyka niepokrytego w okresie obliczonej dla poszczególnych uczestników rozliczających. Wpłata uczestnika będzie proporcjonalna do średniej wartości ryzyka niepokrytego w okresie danego uczestnika. Regulacja związana z zaliczaniem papierów wartościowych na poczet wpłaty do funduszu odbywa się codziennie (tzw. mała aktualizacja). Ponieważ aktualizacja wpłat uczestników rozliczających do danego funduszu odbywa się jeden raz w miesiącu, to KDPW_CCP, w okresach pomiędzy aktualizacjami wpłat, ma prawo żądać od poszczególnych uczestników rozliczających dodatkowego depozytu zabezpieczającego (pokrywającego wyłącznie ryzyko danego uczestnika) w wysokości, w jakiej ich ryzyko niepokryte przekracza wartość środków zgromadzonych w tym funduszu.
Ostatnia aktualizacja:23-10-2014 Do góry