Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Fundusz rozliczeniowy/właściwy fundusz zabezpieczający

Fundusz rozliczeniowy oraz fundusze zabezpieczające służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym. Zasoby poszczególnych funduszy są częścią systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, które mogą zostać użyte w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego wówczas, gdy środki wniesione tytułem zabezpieczeń przez uczestnika niewypłacalnego oraz zasób celowy KDPW_CCP dedykowany do danego funduszu okażą się być niewystarczające na pokrycie strat tego uczestnika.


PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY

 • fundusz jest funduszem wzajemnego gwarantowania, co oznacza, że wpłaty do funduszu wnoszone są solidarnie przez poszczególnych uczestników rozliczających;

 • fundusz rozliczeniowy/właściwy fundusz zabezpieczający zabezpiecza ryzyko niewykonania zobowiązania w skrajnych warunkach rynkowych przez uczestnika rozliczającego o największej ekspozycji lub drugiego i trzeciego największego uczestnika, jeżeli suma ich ekspozycji jest większa;

 • ekspozycja uczestnika rozliczającego wynika z sumy ryzyka niepokrytego obliczonego dla wszystkich jego portfeli, będącego różnicą pomiędzy hipotetyczną stratą na danym portfelu obliczoną na koniec dnia funkcjonowania systemu rozliczeń w oparciu o wartość parametrów skrajnych a wartością właściwego depozytu zabezpieczającego wymaganego od uczestnika rozliczającego;

 • wyznaczona wartość funduszu może zostać zwiększona zgodnie z ustalonym parametrem zwiększającym;

 • uczestnikiem danego funduszu jest uczestnik rozliczający KDPW_CCP – instytucja wyróżniona poprzez unikalny kod LEI. W sytuacji, gdy instytucja prowadząca działalność w KDPW_CCP posługuje się więcej niż jednym indywidualnym kodem uczestnictwa związanym z rodzajem prowadzonej działalności w ramach jednego funduszu, zachodzi konieczność ustalenia podmiotu regulującego wpłatę do funduszu i opcjonalnie instytucji otrzymujących komunikat o wymaganej wartości wpłaty; w tym celu UR przekazuje do KDPW_CCP oświadczenie;

 • wpłata uczestnika rozliczającego jest proporcjonalna do średniej wartości ekspozycji danego uczestnika w analizowanym okresie, z uwzględnieniem wpłaty minimalnej;

 • pierwsza wpłata wnoszona jest wyłącznie w formie pieniężnej;

 • akceptowane przez KDPW_CCP formy wpłaty:
  • środki pieniężne (PLN, EUR),
  • skarbowe papiery wartościowe,
  • dłużne papiery wartościowe w EUR, emitowane przez inne niż RP państwa UE;
 • papiery wartościowe zaliczane są do 90% wymaganej wpłaty;

 • wpłata minimalna do funduszy:
  • 500 000 PLN - Fundusz rozliczeniowy, 
  • 100 000 PLN - Fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot,
  • 100 000 PLN - Fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie;
 • wpłaty do funduszy naliczane są w PLN;

 • aktualizacja wartości funduszy wykonywana jest codziennie. Każdego dnia rozliczeniowego uczestnik funduszu informowany jest o wpłacie, która jest wymagana w kolejnym dniu.
   Ostatnia aktualizacja:08-09-2020 Do góry